Svet zavoda 2023-10-24T15:44:44+00:00

Svet zavoda

Svet zavoda sestavlja:

  • 3 predstavniki ustanovitelja, to je Mestne občine Kranj,
  • 5 predstavnikov delavcev šole,
  • 3 predstavniki staršev.
Zmagoslav Flerin predstavnik ustanovitelja
Stanislav Lončarič predstavnik ustanovitelja
Nataša Majcen predstavnica ustanovitelja
Romana Boncelj predstavnica zaposlenih
Matej Maček predstavnik zaposlenih
Eva Traven predstavnica zaposlenih
Anita Vrtač Pičman predstavnica zaposlenih
Polona Zelnik predstavnica zaposlenih
Neža Zupančič Logar predstavnica staršev
Gregor Jerše predstavnik staršev
Uroš Logar predstavnik staršev

Naloge Sveta zavoda:
• predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti,
• daje ustanovitelju mnenje in predloge o posameznih vprašanjih, sprejema pravila in druge splošne akte šole, ki jih določajo pravila šole in drugi splošni akti šole,
• sprejema LDN šole in letno delovno poročilo o realizacija LDN,
• obravnava letno vzgojo in izobraževalno problematiko,
• odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
• razpisuje volitve predstavnikov v Svet zavoda,
• določa finančni načrt in sprejema zaključni račun šole,
• imenuje in razrešuje ravnatelja/ico,
• ocenjuje delovno uspešnost ravnatelja/ice,
• opravlja druge naloge, določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi in pravili ter drugimi akti šole.

Zapisniki Sveta zavoda 2023/2024

Dostopnost