Organi šole 2023-08-30T17:35:25+00:00

Ravnateljica

Predstavlja poslovodni organ in je pedagoški vodja.

Svet zavoda

Svet zavoda ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov šole in trije predstavniki staršev.  Svet zavoda opravlja z zakonom določene naloge.

Učiteljski zbor

Sestavljajo ga strokovni delavci šole. Obravnava vprašanja, ki so povezana z vzgojno-izobraževalnim delom ter opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo.

Oddelčni učiteljski zbor

Sestavljajo ga učitelji, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku. Obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku ter opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo.

Strokovni akti

Sestavljajo ga učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij. Obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajuje merila za ocenjevanje ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.

Razrednik

Vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo ter opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo.

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesov staršev je v zavodu oblikovan svet staršev šole. Sestavljen je tako, da ima vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka.

Skupnost učencev

Skupnost učencev je organizirana v razredne skupnosti, katerih predstavniki tvorijo parlament učencev. Ta predstavlja izvršilni organ skupnosti učencev šole. Skupnost učencev zbira pripombe in predloge oddelčne skupnosti, spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev, organizira šolske prireditve, načrtuje skupne zbiralne akcije in druge dejavnosti, za katere se učenci dogovorijo. Število predstavnikov se določi glede na število oddelkov na šoli, ne more pa biti manjše od devet.  Mentorici šolske skupnosti sta Neja Zubčič in Anja Jurančič.

Dostopnost