Katalog IJZ 2024-01-08T04:59:39+00:00

1 Osnovni podatki

Naziv pravne osebe javnega prava: Osnovna šola Predoslje Kranj
Predoslje 17a, 4000 Kranj
Telefon: (04) 281 04 00
Elektronski naslov: os-predoslje@guest.arnes.si
Odgovorna uradna oseba za katalog:
Datum prve objave kataloga:
Datum zadnje spremembe:
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
Janja Sršen, ravnateljica
27. 3. 2017
4. 5. 2022
https://www.os-predoslje.si/o-soli/katalog-ijz/

2 Splošni podatki o pravni osebi in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.1 Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja pravne osebe:

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Organigram šole

Osnovnošolsko izobraževanje ter vzgoja in varstvo predšolskih otrok

 • Osnovna šola Predoslje Kranj, Predoslje 17a, 4000 Kranj, ravnateljica Janja Sršen
 • Vrtec pri Osnovni šoli Predoslje Kranj, Predoslje 17a, 4000 Kranj, ravnateljica Janja Sršen

2.2 Kontaktni podatki uradne osebe oz. oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Janja Sršen, ravnateljica, Predoslje 17a, Kranj
Telefon: (04) 281 04 12
eNaslov:  janja.srsen@guest.arnes.si

2.3 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi: Akt o ustanovitvi
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Predoslje Kranj
Vzgojni načrt
Pravila šolskega reda
Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti za perspektivnega in vrhunskega športnika oziroma mladega umetnika
Pravila šolske prehrane
Pravilnik o podrobnejših kriterijih in postopku za dodelitev sredstev učencev za sub. šole v naravi
Pravila šolskega sklada
Pravilnik o oddaji prostorov
Požarni red (zgornje nadstropjezunanji prostor, klet, pritličje)
Državni predpisi: Zakon o zavodih (ZZ)
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)
Zakon o šolski inšpekciji (ZSolI)
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)
Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1)
Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)
Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)
Zakon o osnovni šoli (ZOsn)
Zakon o vrtcih
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli
Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli
Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu
Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje
Pravilnik o publikaciji vrtca
Pravilnik o financiranju šole v naravi
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
Pravilnik o plačilih staršev za program v vrtcih
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole
Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP)
Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami
Pravilnik o vzgojno-varstvenih družinah
Pravilnik o pogojih za občasno varovanje otrok na domu
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranja plačil staršev
Pravilnik o posredovanju podatkov o stanju kapacitet v vrtcih na spletno stran Ministrstva za šolstvo in šport
Pravilnik o organiziranju, delovanju in financiranju oddelkov vrtcev, ki izvajajo krajše programe in so financirani iz državnega proračuna
Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev
Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev
Pravilnik o oddajanju prostorov v uporabo
Predpisi EU: Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.

2.4 Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov: V postopku ni nobenega predloga predpisov.

2.5 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

2.6 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi pravna oseba: Vpis v prvi razred.
Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja.
Postopki priznavanja tujega izobraževanja.
Odlog šolanja.
Odložitev šolanja.
Prešolanje učenca na drugo šolo.
Odločanje o prilagajanju obveznosti učencev.
Oprostitev sodelovanja pri posameznem predmetu.
Prepoved obiskovanja osnovne šole po izpolnitvi osnovnošolske obveznosti.
Postopki s statusom učenca, ki se vzporedno izobražuje, oziroma statusom športnika.
Postopek imenovanja ravnatelja zavoda.
Seznam uradnih oseb pooblaščenih za vodenje in odločanje v upravnem postopku: Janja Sršen, ravnateljica, pooblastilo z dne 1. 8. 2016

2.7 Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc: Evidence, ki niso javno dostopne:

 • Evidenca zaposlenih
 • Evidenca plač in drugih osebnih prejemkov ter drugih izplačil v zvezi z delom
 • Evidenca o poškodbah otrok in zaposlenih pri delu
 • Zbirka osebnih podatkov v postopku ugotavljanja pripravljenosti otroka za vstop v osnovno šolo
 • Zbirka osebnih podatkov o otrocih za vpis v osnovno šolo – evidenca šoloobveznih otrok
 • Zbirka osebnih podatkov o vpisanih otrocih v šolsko dokumentacijo – podatki o učencih
 • Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah
 • Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje
 • Zbirka podatkov o gibalnih in morfoloških značilnostih učencev
 • Zbirka podatkov vpisanih in vključenih otrok
 • Zbirka osebnih podatkov – evidenca plačil staršev
 • Zbirka podatkov o otrocih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje
 • Zbirka podatkov o članih organov šole
 • Evidenca upravičencev do sofinanciranja plačil staršev iz državnega proračuna
 • Soglasja v zvezi s fotografijami, posnetki, intervjuji, izdelki otrok ipd
 • Izjave staršev v zvezi z izvajanjem dejavnosti, ki presegajo programe za predšolske otroke
 • Evidenca zdravniških potrdil otrok za sprejem v vrtec
 • Evidence otrok na čakalnem seznamu za vključitev v vrtec
 • Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov
 • Evidenca o usposabljanju za varno delo in o usposobljenosti za varstvo pred požarom
 • Evidenca o delovnem času

Evidence, ki so javno dostopne:

 • Število zagotovljenih mest – 20.č člen ZVrt – dostopno: Na sedežu Osnovne šole Predoslje Kranj v času uradnih ur.
 • Število prostih mest – 20.č člen ZVrt – dostopno: Ministrstvo za šolstvo in šport je na podlagi 20.d člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-D) vzpostavilo informacijsko točko o stanju kapacitet v vrtcih na celotnem območju države.
 • Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest – 21. člen ZJU – dostopno: Na sedežu Osnovne šole Predoslje Kranj v času uradnih ur.
 • Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih -21. člen ZJU – dostopno: Na sedežu Osnovne šole Predoslje Kranj v času uradnih ur.

2.8 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk: Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda.
Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih starših.
Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih, vzgojnih opominih in drugih listinah.
Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev.
Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje.
Evidenca o zaposlenih

2.9 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oz. seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja  pravne osebe: Objave že posredovanih informacij javnega značaja

3 Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik, v katerih se nahajajo informacije javnega značaja: Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete brskalnik Explorer, Mozilla ali Netscape.
Opis »fizičnega« dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo: Predoslje 17a, Predoslje, 4000 Kranj, uradne ure šole: vsak dan 7:00 – 15:00 ure
Opis delnega dostopa: v skladu z 19. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.
Dostopnost spletišča: Izjava o dostopnosti (ZDSMA)

4 Stroškovnik

Osnovna šola Predoslje Kranj lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, ki velja od 8. maja 2016.

5 Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Dostopnost