Podaljšano bivanje 2023-09-25T14:30:19+00:00

Podaljšano bivanje (OPB)

  • Telefonska številka OPB-ja je 031 500 781.

V šolskem letu 2023/2024 organizirano podaljšano bivanje med 12.05 in 16.05. Vanj so vključeni učenci od 1. do vključno 5. razreda.

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku in je namenjena otrokom na razredni stopnji. Vanj se vključujejo prostovoljno s prijavo staršev. Cilje podaljšanega bivanja predpisuje učni načrt, ki jih dosegamo z različnimi dejavnostmi.

Sprostitvene dejavnosti (SD)

Učenci se sprostijo po rednem pouku in se:
• pogovorijo o svojem delovnem dnevu,
• odidejo k interesni dejavnosti,
• obiščejo šolsko knjižnico,
• berejo knjige,
• prostovoljno obiskujejo Rap GZDP,
• se igrajo družabne igre, ustvarjalne igre, rišejo, barvajo, berejo po lastni izbiri,
• imajo na voljo športne in ustvarjalne delavnice.

Prehrana – kosilo (K) in popoldanska malica (PM)

Učenci, vključeni v podaljšano bivanje, imajo v šoli organizirano kosilo in popoldansko malico. Prehrana je pestra in sestavljena iz različnih živil. Zagotavlja, da je učenčevo telo ustrezno preskrbljeno s hranili, energijo in zaščitnimi elementi. Ima posebno mesto za boljše počutje in razpoloženje, da so bolj sposobni za vse intelektualne in telesne napore. Navajajo se na kulturno hranjenje in se učijo vedenja pri mizi v jedilnici.

Kosilo bo postreženo v matičnih učilnicah po končanem pouku, popoldanska malica pa je za vse oddelke na voljo po 14.15.

Samostojno učenje (SU)

V okviru te dejavnosti poteka navajanje učencev na samostojno učenje. Učijo se načrtovati svoje delo in upoštevati navodila. Pri tem se učijo uporabljati različne vire (knjižnica, internet) in iskati ter nuditi pomoč. Učijo se sodelovati pri reševanju nalog in razvijajo svoje sposobnosti za delo v skupini.
Učenci nalogo pišejo pod vodstvom učitelja oz. učiteljice v času samostojnega učenja od 13.30 do 14.25. Če v tem času učenec ne uspe opraviti domače naloge, jo praviloma dokonča doma. V primeru, da ima učenec interesno dejavnost v tem času, nalogo opravi doma.

Ustvarjalno preživljanje prostega časa (UPČ)

V tem času učenci pod učiteljevim vodstvom:
• urijo svoje ročne spretnosti tako, da izdelujejo zanimive izdelke v različnih tehnikah iz različnih materialov,
• telovadijo in se igrajo razne gibalne igre (v telovadnici in na igrišču),
• rešujejo dodatne in dopolnilne naloge v zvezi z učno snovjo,
• pripravijo material ali pripomočke za delo,
• ustvarjajo.

Starši, prijazno vas prosimo, da pravočasno pridete po otroka, saj vas težko pričakuje. Vsako odsotnost otroka v podaljšanem bivanju ali predčasen odhod iz OPB sporočite pisno razredničarkam in učiteljem OPB preko eAsistenta.

Dostopnost