Vizija in poslanstvo 2019-10-18T11:58:28+00:00

Vizija šole

V prijetnem, varnem in ustvarjalnem vzdušju ter v sodelovanju s starši želimo vzgajati in usmerjati učence k odgovornosti, spoštljivosti in strpnosti. Stremimo k podajanju kakovostnega znanja in spodbujanju kritičnega mišljenja, pozitivne samopodobe ter krepitvi samostojnosti učencev.

Naše poslanstvo

Strokovni delavci šole, učenci, starši in zunanji sodelavci naše šole želimo medsebojno spoštovati strokovno delo in poslanstvo šole, izvajati vzgojno-izobraževalni proces v zdravem in varnem okolju ter dosegati optimalne vzgojno-izobraževalne dosežke. Za to vsi odrasli sodelujoči prevzemamo osebno odgovornost, učenci pa jo ob našem zgledu in vzgojnem usmerjanju postopno pridobivajo, se je v skladu z razvojno stopnjo vse bolj zavedajo in jo uresničujejo.

Vrednote

Odgovornost, spoštovanje, znanje.

Vzgojna načela

 • Omogočanje pogojev za optimalen razvoj vsakega posameznega učenca,
 • razvijanje sposobnosti in močnih področij vsakega učenca,
 • razvijanje strpnosti, sodelovanja in medsebojne pomoči,
 • skupno reševanje težav in iskanje rešitev z dogovori in kompromisi,
 • razvijanje pozitivnega in spoštljivega odnosa do narave in vsega, kar nas obdaja,
 • omogočanje spoznavanja samega sebe in okolice, spodbujanje pozitivnega in spoštljivega odnosa do sebe in do vsakega drugega posameznika ter iskanje pozitivnih lastnosti posameznikov,
 • omogočanje spoznavanja in razumevanja pomena skupnih vrednot in pravil,
 • ozaveščanje za sprejemanje odgovornosti in posledic svojih dejanj,
 • spodbujanje dobrih medsebojnih odnosov, iskrenosti in zaupanja:
  • pozitiven odnos do otroka (verjamemo, da vsak učenec zmore učno napredovati in se učiti socialno sprejemljivih oblik vedenja),
  • pozornost in naklonjenost vsakemu učencu,
  • varstvo telesne in duševne integritete vsakega učenca.
Dostopnost