Izbirni predmeti 2024-05-10T23:33:51+00:00

Izbirni predmeti v šolskem letu 2024/25

Informacije za učence in starše

Spoštovani učenci in starši,

posredujemo vam nekaj osnovnih informacij in na spodnjih povezavah opise o obveznih izbirnih predmetih za naslednje šolsko leto.

Prijava bo tudi letos v celoti potekala elektronsko, preko portala e-Asistent za starše. Takoj po prijavi v e-Asistent za starše vas na prvi strani čakajo navodila s povezavo, kjer boste predmete izbrali. Tiskanje prijavnic ni potrebno, celoten postopek zaključite na spletu.

Prosim vas, da prijavo izpolnete najkasneje do petka, 17. 5. 2024.

Za vsa morebitna vprašanja sem vam na voljo na naslovu: katja.percic@guest.arnes.si ali tel. številki 04-2810413.

Hvala za vaše sodelovanje že vnaprej.

Lepo vas pozdravljam

Katja Perčič Košir, pomočnica ravnateljice OŠ Predoslje Kranj

Obvezni izbirni predmeti za učence 3. triade

  • V zadnji triadi 9-letne osnovne šole poleg osnovnih učnih predmetov bogatijo pouk tudi izbirni predmeti. Predmetnik predvideva triletne, triletne (lahko tudi krajše), enoletne (vezane na razred) in enoletne predmete. Predmeti so vsebinsko iz dveh različnih sklopov: družboslovno-humanističnega in naravoslovno-tehničnega.
  • V skladu s sedanjo zakonodajo učenec obvezno izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo starši. To pomeni, da izbere dva predmeta, ki sta enourna ali enega, ki traja 2 uri (tuji jezik je edini izbirni predmet, ki traja dve uri). Predmetov, ki so enoletni in jih je učenec že obiskoval, ne more ponovno izbrati.
  • To je priložnost, da učenci del predmetnika v zadnjem triletju izberejo po svojih željah, pri tem pa upoštevajo svoja nagnjenja, sposobnosti, pa tudi bodoče poklicne odločitve.
  • Izbirni predmeti imajo enak status kot ostali obvezni predmeti. Njihovo obiskovanje je obvezno in se v primeru odsotnosti prav tako zahteva opravičilo. Tudi ocenjujejo se tako kot obvezni predmeti – s številčnimi ocenami.
  • Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali le pri eni uri tedensko, ob obvezni priložitvi potrdila o vpisu za tekoče šolsko leto. O oprostitvi odloči ravnateljica.
    Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih se za posameznega učenca zabeleži v dnevniku in redovalnici oddelka. Učenec, ki je oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, se iz teh predmetov ne ocenjuje, v spričevalu pa se v rubriko za izbirne predmete zapiše »oproščen«.
  • Svetujemo vam, da o ustrezni izbiri dobro premislite in izberete predmete, ki so za vas oz. vašega otroka vsebinsko ustrezni in pri katerih boste lahko, glede na svoje sposobnosti in interese, tudi uspešni.
  • Na šolski spletni strani si dobro oglejte opise predmetov, ki so jih za vas pripravili naši učitelji.
  • Podrobne učne načrte izbirnih predmetov pa lahko najdete na straneh MIZŠ.

Na spodnjih povezavah si lahko ogledate opis OBVEZNIH izbirnih predmetov po posameznih razredih za šolsko leto 2024/2025.

IZBIRNI 7. RAZRED
IZBIRNI 8. RAZRED
IZBIRNI 9. RAZRED
Dostopnost