Izbirni predmeti 2023-08-30T21:12:00+00:00

Izbirni predmeti

Obvezni izbirni predmeti za učence 3. triade

V zadnji triadi 9-letne osnovne šole poleg osnovnih učnih predmetov bogatijo pouk tudi izbirni predmeti. Predmetnik predvideva triletne, triletne (lahko tudi krajše), enoletne (vezane na razred) in enoletne predmete. Predmeti so vsebinsko iz dveh različnih sklopov: družboslovno-humanističnega in naravoslovno-tehničnega.

V skladu s sedanjo zakonodajo učenec obvezno izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo starši. To pomeni, da izbere dva predmeta, ki sta enourna ali enega, ki traja 2 uri (tuji jezik je edini izbirni predmet, ki traja dve uri). Predmetov, ki so enoletni in jih je učenec že obiskoval, ne more ponovno izbrati.

To je priložnost, da učenci del predmetnika v zadnjem triletju izberejo po svojih željah, pri tem pa upoštevajo svoja nagnjenja, sposobnosti, pa tudi bodoče poklicne odločitve. Izbirni predmeti imajo enak status kot ostali obvezni predmeti. Njihovo obiskovanje je obvezno in se v primeru odsotnosti prav tako zahteva opravičilo. Tudi ocenjujejo se tako kot obvezni predmeti – s številčnimi ocenami.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali le pri eni uri tedensko, ob obvezni priložitvi potrdila o vpisu za tekoče šolsko leto. O oprostitvi odloči ravnateljica. Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih se za posameznega učenca zabeleži v dnevniku in redovalnici oddelka. Učenec, ki je oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, se iz teh predmetov ne ocenjuje, v spričevalu pa se v rubriko za izbirne predmete zapiše »oproščen«.

Svetujemo vam, da o ustrezni izbiri dobro premislite in izberete predmete, ki so za vas oz. vašega otroka vsebinsko ustrezni in pri katerih boste lahko, glede na svoje sposobnosti in interese, tudi uspešni. Na šolski spletni strani si dobro oglejte opise predmetov, ki so jih za vas pripravili naši učitelji.

Podrobne učne načrte izbirnih predmetov pa lahko najdete na straneh MIZŠ.

Na spodnjih povezavah si lahko ogledate opis OBVEZNIH izbirnih predmetov po posameznih razredih za šolsko leto 2023/2024.

IZBIRNI 7. RAZRED
IZBIRNI 8. RAZRED
IZBIRNI 9. RAZRED

Neobvezni izbirni predmeti za učence 2. in 3. triade

Šola poleg obveznih izbirnih predmetov ponuja tudi obiskovanje neobveznih izbirnih predmetov. Kot pove že njihovo ime, teh učencem ni treba nujno izbrati. Vendar je tudi za izbiro teh potrebno dobro premisliti, saj ko učenec tak predmet izbere, zanj obiskovanje predmeta postane obvezno, obiskovati ga mora do konca šolskega leta in morebitno odsotnost je potrebno tudi opravičiti, sicer se izostanek šteje kot neopravičena ura. Prav tako se neobvezni izbirni predmeti tudi ocenjujejo enako kot obvezni predmeti in ocena se zapiše v spričevalo.

Učenec lahko izbere eno ali največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. To pomeni, da lahko izbere največ dva predmeta, ki potekata 1 uro na teden ali tuji jezik, ki je edini dvourni predmet. Učenec lahko vsako leto zamenja neobvezni izbirni predmet, če to želi, lahko pa svoje znanje pri istem neobveznem izbirnem predmetu nadgrajuje in poglablja v vsem obdobju.

Pri pripravi in organizaciji urnika mora šola upoštevati, da sodijo neobvezni izbirni predmeti v razširjeni program osnovne šole, zato ti predmeti ne morejo biti uvrščeni v urnik med obvezne predmete, kar pomeni, da se izvajajo pred ali po končanem pouku osnovnih predmetov. Na šolski spletni strani si dobro oglejte opise predmetov, ki so jih za vas pripravili naši učitelji.

Podrobne učne načrte izbirnih predmetov pa lahko najdete na straneh MIZŠ.

Na spodnjih povezavah si lahko ogledate opis NEOBVEZNIH izbirnih predmetov po posameznih razredih za šolsko leto 2023/2024.

NIP 1. RAZRED
NIP 4.-6. RAZRED
NIP 7.-9. RAZRED

Okvirni rokovnik POSTOPKA IZBIRE obveznih in neobveznih izbirnih predmetov

  • April: Posredovanje informacij o izbirnih predmetih s strani učiteljev in preko šolske spletne strani.
  • do 5. 5. 2023: izpolnjevanje obrazca preko portala e-Asistent.
  • Maj: Oblikovanje skupin izbirnih predmetov.
  • Junij: Končno obvestilo o izbranih izbirnih predmetih, ki jih bo učenec/ka obiskoval/a v naslednjem šolskem letu.
  • September: Zadnja možnost za »popravek« svoje izbire, vendar le v okviru oblikovanih skupin, skladno z normativi in skladno z urnikom učenca (če to spremembo omogoča).
  • Po 30. 9. 2023 ni več nobenih možnosti sprememb pri izbirnih predmetih.
Dostopnost