RAZVOJNE NALOGE IN PROJEKTI 2023-09-25T14:37:01+00:00

Poskus uvajanja razširjenega koncepta na področju Gibanja in zdravja za dobro psihično in fizično počutje otrok

Kot ena izmed 150 šol v Sloveniji sodelujemo v Poskusu uvajanja razširjenega koncepta na področju Gibanja in zdravja za dobro psihično in fizično počutje otrok.

V šolskem letu 2017/2018 se je zaključil projekt Zdrav življenjski slog, ki smo ga na naši izvajali 8 let in je bil izrazito dobro sprejet. Da bi ohranili dodatne ure športnih vsebin smo se v šolskem letu 2018/2019 odločili, da se prijavimo na razpis MIZŠ za uvajanje oz. preizkušanje novega Koncepta razširjenega programa, ki je omogočal obogatitev programa na področju športa, zdravja in varnosti ter na področju hrane in prehranjevanja. Koncept bomo nadaljevali tudi v letošnjem šolskem letu.

Današnji čas zaznamuje vse manjša gibalna dejavnost, naraščajoče socialne razlike, nezdrave prehranjevalne navade. Otroci so igro na prostem zamenjali za igro na računalnikih in ostalih napravah.

Evalvacija programa Zdrav življenjski slog je pokazala pozitivne spremembe telesnega in gibalnega razvoja. Prav tako pa je ukvarjanje s športom dobro sredstvo za socialno vključevanje in izgrajevanje boljše samopodobe pri učencih, ki so manj samozavestni, morda občasno socialno izključeni. Zato je še posebej pomembno, da otrokom v šolskem prostoru še naprej nudimo kvalitetne in strokovno vodene dejavnosti za preprečevanje in odpravljanje negativnih posledic današnjega načina življenja in jih spodbujamo k izgradnji stalne navade, želje in potrebe po gibanju in tako posledično boljšemu duševnemu zdravju.

Poleg dodatnih ur športa bodo učenci lahko obiskovali tudi razne dejavnosti s področja varne mobilnosti, zdrave in uravnotežene prehrane, prve pomoči, varnosti na spletu, ustvarjalne delavnice ipd.

Zdravje je stanje popolne telesne, duševne in družbene blaginje (WHO). Je osnovna pravica vsakega posameznika, od katere je odvisna kakovost njegovega življenja. Redna telesna dejavnost, zdravo prehranjevanje, varno okolje in preventivno ravnanje so ključni dejavniki, ki med odraščanjem zagotavljajo optimalno rast in razvoj, izboljšujejo počutje ter dolgoročno krepijo zdravje, povečujejo kakovost življenja in prispevajo k aktivnemu in zdravemu staranju.

Zato je posebej pomembno, da učencem v šolskem prostoru ponudimo dejavnosti za preprečevanje in odpravljanje negativnih posledic današnjega načina življenja in jih s tem spodbudimo k zdravemu življenjskemu slogu ter pozitivno vplivamo na njihovo duševno zdravje. Področje Gibanje in zdravje za dobro telesno in duševno počutje v razširjenem programu šole predstavlja čas in prostor, dostopen vsem učencem.

Cilji področja:  Učenci-ke:

 • ozaveščajo pomen telesnega in duševnega zdravja za dobro počutje in kakovostno življenje,
 • izgrajujejo razumevanje pomena vsakodnevnega gibanja, uravnotežene prehrane, zdravega in varnega okolja, sprostitve in počitka,
 • spoznavajo in se aktivno vključujejo v različne gibalne dejavnosti, razvijajo navade zdravega prehranjevanja, sodelujejo z drugimi ter varno in odgovorno ravnajo v okolju,
 • pridobivajo znanja o preventivnem ravnanju v skrbi za zdravje in varnost (kemijska varnost, tvegana vedenja, preprečevanje nezgod in poškodb ter prva pomoč, higiena, varna in zdrava spolnost, varna mobilnost),
 • oblikujejo pozitiven odnos do gibanja, hrane in prehranjevanja, okolja, samega sebe in drugih ter razvijajo pozitivna stališča, navade in načine ravnanja. Področje vsebuje tri sklope in naslednje vsebine:

Gibanje

 • Gibanje za dobro počutje, umiritev in sprostitev
 • Gibanje za izboljšanje gibalne učinkovitosti
 • Korektivna vadba
 • Ustvarjanje z gibanjem

Hrana in prehranjevanje

 • Zdrav in uravnotežen jedilnik
 • Higiena
 • Označevanje živil
 • Kultura prehranjevanja
 • Različni načini prehranjevanja

Zdravje in varnost

 • Telesno in duševno zdravje ter počitek
 • Moje zdravo okolje: dom, šola …, Zemlja
 • Skrb za lastno varnost in varnost drugih
 • Kemijska varnost ali kako živeti z nevarnimi snovmi vsakdana
 • Varna mobilnost
 • Preprečevanje odvisnosti
 • Preprečevanje različnih oblik nasilja
 • Zdravo, varno, kakovostno preživljanje prostega časa

Šola pripravlja ponudbo dejavnosti s posameznih področij glede na splošne usmeritve in priporočila, potrebe in izražene interese učencev, prostorske in kadrovske pogoje šole ter možnosti, ki jih ponuja širše okolje. Dejavnosti so za učence brezplačne, obiskujejo jih lahko vsi učenci. Učencem ponujamo 5 ur gibanja na teden v raznih oblikah in z različnimi vsebinami. Dejavnosti se izvajajo pred, med in po pouku, v prostih urah in v podaljšanem bivanju. Učenci lahko izbirajo med vsebinami, ki so ponujene. Nekatere vsebine pa bodo del šolske rutine in bodo vključevale vse učence.

Šolski projekti

Čas izvedbe Vsebina Razred Vodja
21. 9. 2023 Ob 50. obletnici šole – Zdravo življenje 1.–9. Anja Šter, Matej Maček, Petra Špiček, Polona Sečnik
celo leto Medgeneracijsko branje 1.–9. razredničarke, Katja Knific
celo leto 8 krogov odličnosti 1.–9. Jernej Jemec
okt./dec. Bralna popotnica 2.–4. Helena Piškur
celo leto Naj bralec 1.–5. Mira Volčjak
celo leto Spremljanje gnezdenja štorkelj 1.–9. Lea Štajer
sep./dec. Učenje je znanje 5. Helena Piškur
celo leto Dramska igra 3.–5. Mojca Jelenc, Mateja Papov, Jernej Jemec
celo leto Medvrstniška mediacija 4.–9. Saša Medved, Maja Iskra
celo leto Varno in spodbudno učno okolje 1.–9. Darja Arh, Helena Piškur
celo leto Šolski parlament 4.–9. Anja Jurančič, Neja Zubčič

Občinski in krajevni projekti

Čas izvedbe Vsebina Razred Vodja
celo leto Rastem s knjigo 7. Katja Knific
september Pešbus 1.–5. Nuša Skumavc
oktober Tekaška prireditev 1.–9. Helena Dornik Perčič, Ksenija Mugerli
marec, april Čistilna akcija 1.–9. Miha Palovšnik
celo leto Sodelovanje pevskega zbora na krajevnih dogodkih 1.–9. Žiga Kert
celo leto Zeleni pingvin 1.–9. Boštjan Orehar, Erna Fajfar, Katja Perčič Košir
1.–8. 2. 2024 Vsak dan Prešernovo v Kranju 6.–9. Branka Vodopivec
celo leto Stop zasvojenosti – Kaj nas obvaruje pred zasvojenostjo 6.–9. Helena Piškur, Darja Arh, Simona Jug Arih

Državni projekti

Čas izvedbe Vsebina Razred Vodja
celo leto Digitrajni učitelj 1.–9. Nuša Skumavc
sep./okt. NMSB – Nacionalni mesec skupnega branja 1.–9. Katja Knific
oktober Dan hrane 1.–9. Maja Vrhovnik
maj, junij Tedni vseživljenjskega učenja 1.–9. Mojca Jelenc
celo leto Varna mobilnost v VIZ 1.–9. Simon Demšar, Nuša Skumavc
celo leto Šolski parlament 4.–9. Anja Jurančič, Neja Zubčič
celo leto Poskus uvedbe novega Koncepta razširjenega programa – RaP 1.–9. Matej Maček
celo leto 1.–9 Jana Remic, Katja Perčič Košir
celo leto IKT 1.–9. Boštjan Orehar
celo leto Zdrava šola 1.–9. Mateja Papov, Silva Ajdovec, Petra Špiček
celo leto Šolska shema 1.–9. Maja Vrhovnik
celo leto Eko bralna značka 1.–5. Polona Sečnik
celo leto Šola sobivanja 1.–3., 5. Anja Jurančič in razredničarke
celo leto Naša mala knjižnica 1. Silva Ajdovec
celo leto Erasmus 6.–9. Žiga Kert, Simona Jug Arih

Ostale dejavnosti

Čas izvedbe Vsebina Razred Vodja
1.9.2023 Sprejem prvošolčkov 1. Darja Arh
december Slavnostna akademija ob 50. obletnici šole 1.–9. Žiga Kert, Mateja Papov, Anita Vrtač Pičman, Anja Šter
sep./april Spremljevalni dogodki ob 50. obletnici šole 1.–9. Alenka Butara, Katja Perčič Košir, Milanka Zdjelar
jesen Računalniško opismenjevanje (Word, PowerPoint …) 4. Nuša Skumavc
september Mala Groharjeva kolonija (Škofja Loka) 6.–9. Aleš Čarman
maj Slikarska kolonija UNESCO 6.–9. Aleš Čarman
22.12.2023 Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti 1.–9. Eva Traven
7.2.2024 Proslava pred slovenskim kulturnim praznikom 1.–9. Branka Vodopivec
3.–5. 3. 2023 Pevski zbor CŠOD Bohinj 6.–9. Žiga Kert
marec Koncert pevskih zborov 1.–9. Žiga Kert
po dogovoru Tekmovanje mladinskega zbora v tujini 6.–9. Žiga Ker
8.-10. 3. 2024 Tabor za nadarjene 5.–9. Lea Štajer
september Ekskurzija – nemščina 4.–9. Polonca Ložar
maj Ekskurzija likovno snovanje v Verono 6.–9. Aleš Čarman
maj/junij Obisk literata Adija Smolar 1.–9. Katja Knific
14.6.2024 Valeta 9. razredniki
24.6.2024 Proslava pred dnevom državnosti 1.–9. Aleksandra Jušić
celo leto Sodelovanje z lokalnimi časopisi 1.–9. Silva Ajdovec
celo leto Zbiralna akcija odpadnega papirja 1.–9. Mira Volčjak
celo leto Zdravniški pregledi po načrtu ZD Kranj 1.–9. razredniki
celo leto Kulturni koordinator šole 1.–9. Branka Vodopivec
celo leto Koordiniranje šolskega časopisa 1.–9. Simon Demšar, Anja Šter
Dostopnost