Šolski sklad 2022-11-18T12:55:57+00:00

Šolski sklad

Na Osnovni šoli Predoslje Kranj uspešno deluje šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti šole, ki se ne financirajo iz javnih sredstev, in sicer za podporo nadstandardnim dejavnostim,  zviševanje standarda pouka, dodatno izobraževanje nadarjenih učencev, predvsem pa se iz sklada pomaga socialno šibkim družinam. Šolski sklad pridobiva sredstva od prispevkov staršev, donacij in drugih virov.

Šolski sklad upravlja upravni odbor, ki ima sedem članov, od katerih so trije predstavniki šole in štirje predstavniki staršev, ki jih imenuje Svet staršev in Svet zavoda.

S sredstvi šolskega sklada vsako leto poskrbimo za izboljšanje pogojev za vzgojno-izobraževalno delo, ki ga uspešno nadgrajujemo z nadstandardnim programom, veliko skrb pa posvečamo tudi učencem iz socialno manj spodbudnih okolij.

Zahvaljujemo se staršem in vsem ostalim donatorjem, ki že leta s prostovoljnimi prispevki pomagate k izboljšanju pogojev za delo.

Prispevke za šolski sklad lahko nakažete na račun SI56 0125 2603 0658 058, odprt pri UJP Kranj, s pripisom Za šolski sklad.

Pravila šolskega sklada
Vloga za subvencioniranje šole v naravi
Šolski sklad dohodnina
Obrazec za namenitev dela dohodnine
Dostopnost