ŠOLSKA PREHRANA 2023-03-03T14:39:49+00:00

Šolska prehrana

Organizacijo šolske prehrane opredeljujejo Pravila šolske prehrane, ki so objavljena na spletni strani šole.

Učencem nudimo tri obroke:

 • dopoldansko malico,
 • kosilo in
 • popoldansko malico.

 V okviru svojih zmožnosti poskrbimo tudi za dietno prehrano. Dietno prehrano uveljavljajo starši na podlagi potrdila osebnega zdravnika ali zdravnika specialista in s strani stroke predpisanega jedilnika. Za vsako šolsko leto ali spremembo zdravja učenca morajo starši predložiti novo zdravniško potrdilo.

 Učenci prve triade imajo malico po 1. šolski uri, učenci druge in tretje triade pa po 2. šolski uri.

Prijave in odjave prehrane

Prijave na prehrano se po zakonu o šolski prehrani urejajo pisno, praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko leto, lahko tudi kadarkoli med šolskim letom, in sicer na predpisanem obrazcu, ki je na spletni strani šole. Oddano prijavo lahko starši na predpisanem obrazcu kadarkoli prekličejo. Za prevzem kosila morajo imeti učenci kartico, ki jo dobijo v šoli. V primeru izgube kartice, učenec v tajništvu naroči novo kartico. Nova, nadomestna kartica je plačljiva. Starši znesek 3 € šoli poravnajo pri naslednji položnici. Posamezni obrok za odsotnega učenca so starši dolžni pravočasno odjaviti.

Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi do 8.00 tekočega dne. Odjavljanje obrokov je lahko sledeče:

 • preko aplikacije eAsistent,
 • v tajništvo preko telefona (04) 281 04 00 ali
 • osebno v tajništvu šole.

Nepravočasna odjava subvencionirane prehrane pomeni za starše plačilo polne cene. Učenec, ki se zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oziroma prevzeti obroka, ima pravico do subvencije za malico oz. kosilo za prvi dan odsotnosti.

Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola.

Plačilo za šolsko prehrano

Šolsko prehrano starši plačujejo na račun šole s položnico. Le-to prejmejo do 20. v mesecu za pretekli mesec. V kolikor starši ne plačajo stroškov za šolsko prehrano do roka zapadlosti računa, se vroči staršem obvestilo in opomin. Dvakrat letno (predvidoma januarja in avgusta) šola za dolžnike, ki niso plačali prehrane niti po treh opominih, sproži postopek plačila preko sodišča. Učencu se lahko začasno onemogoči prejemanje šolske prehrane do plačila zaostalih obveznosti. V primeru socialnih stisk se lahko starši obrnejo na svetovalno delavko, da se poišče rešitev za zagotovitev obrokov. Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1) v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS).

Upravičenci do subvencije za malico ali kosilo so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico ali kosilo in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije:

 • do polne subvencije za malico oziroma do brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 553,63 €.
 • do polne subvencije za kosilo oziroma do brezplačnega kosila so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 376,05 €.

Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni več treba oddajati, saj bodo vzgojno–izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku.

Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku.

Več informacij v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencije malice oziroma kosila učencev lahko najdete na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Učencem bo kosilo razdeljeno po zaključku njihovega pouka. Na voljo je od 11. 50 do 14.00.

Kosilo za učence predmetnega pouka:

 • po končanem pouku učenca oz. ob 13.30, če ima učenec 7 ur

Kosilo za učence razrednega pouka:

 • učenci, ki ne obiskujejo podaljšanega bivanja, kosijo po končanem pouku,
 • učenci, ki obiskujejo podaljšano bivanje, imajo kosilo v okviru OPB.

Zaradi Covid ukrepov bomo malico in kosilo razdelili v matičnih učilnicah. Na šoli stojita dve fontani. Tako imajo vsi učenci ves dan na voljo vodo, v jedilnici kruh, sadje, pozimi jim ponudimo čaj ter neprevzete malice.

Cena šolske prehrane

Dopoldanska malica 0,90 €/dan
Kosilo 1.-5. razred 2,80 €/dan
Kosilo 6.–9. razred 3,00 €/dan
OPB (kosilo + malica) 1.-5. razred 3,70 €/dan
Dostopnost