ZA STARŠE 2022-08-26T07:57:38+00:00

Vpis v vrtec

Vrtec vpiše oz. sprejme v dnevni program število otrok v skladu z normativi, veljavnimi na področju predšolske vzgoje otrok. Redni vpis otrok v dnevni program poteka v mesecu marcu za naslednje šolsko leto. Vrtec objavi obvestilo o vpisu otrok v dnevni program v sredstvih javnega obveščanja ter na oglasnih deskah vrtcev. Otroci se sprejemajo v dnevni program v vrtec na podlagi Vloge za vpis, ki jo starši dobijo v vrtcu ali na internetni strani vrtca (v rubriki Dokumentacija). Vlogo za sprejem otroka v vrtec starši oz. skrbniki oddajo svetovalni delavki šole.

V primeru, da je prijav za sprejem otrok v vrtec več, kot je prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok v dnevno varstvo na podlagi Pravilnika za sprejem otrok v vrtec. Komisija za sprejem otrok se mora sestati v roku 15-ih dni po izteku roka za prijavo vpisa otrok. Sklep komisije o sprejemu otroka v vrtec oz. o zavrnitvi prijave otroka v vrtec se pošlje v pisni obliki. Zoper sklep komisije lahko starši oz. skrbniki otroka vložijo v roku 15-ih dni od dneva prejema pismenega odpravka sklepa, ugovor na Svet zavoda.

Starši lahko otroka kadarkoli trajno izpišejo iz vrtca. Izpisani otrok nima prednosti pri ponovnem sprejemu v vrtec. Izjavo o izpisu otroka iz vrtca morajo starši izpolniti v roku 14-ih dni pred želenim datumom izpisa.

Plačilo oskrbnine

Starši lahko uveljavljajo znižano plačilo vrtca z vlogo, ki jo oddajo na krajevno pristojnem centru za socialno delo. Pravica do znižanja plačila vrtca pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge (dodeli pa se za obdobje enega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice).

S 1. 9. 2021 se uveljavi novela Zakona o vrtcih (Ur.l.RS, št. 18/21), ki ponovno vpeljuje pravico do brezplačnega vrtca za drugega otroka iz iste družine, ki je vključen v vrtec hkrati s starejšim sorojencem. Pravice do brezplačnega vrtca pa bodo deležni tudi vsi starši, ki imajo v vrtcu tretjega ali nadaljnjega otroka, ne glede na to, ali so starejši sorojenci še v vrtcu. Ker gre za pravico, ki jo določa zakon, morajo starši še vedno oddati vlogo za znižano plačilo vrtca na pristojni CSD, da jim o tem izda odločbo. Niti vrtci niti ministrstvo, ki namesto staršev krije plačilo za vrtec, ne razpolagajo s podatkom, koliko otrok je v družini oziroma kateri je tretji in nadaljnji otrok, ki ima pravico do brezplačnega vrtca. Odločbo o pravici do znižanega plačila vrtca, ki določa višino plačilo staršev glede na dohodkovni razred, trajanje pravice, občino zavezanko za plačilo razlike med ceno programa, v katerega je vključen otrok in plačilom staršev, bo izdal CSD ter podatek posredoval preko distribucijskega modula v aplikacijo CEUVIZ. Starši, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca, vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).

V primeru zamude plačila vas najprej opozorimo z opominom. V kolikor tudi po vročenih opominih zapadle obveznosti niso poravnane, vložimo izvršilni predlog na sodišče.

Oblike sodelovanja s starši

  • dostopno pisno in ustno obvestilo o različnih dejavnostih in programih v vrtcu,

  • obveščanje staršev preko e-Asistenta,

  • sodelovanje pri načrtovanju življenja v vrtcu in skupni (roditeljski) sestanki,

  • sprotna izmenjava informacij in poglobljenega razgovora o otroku z vzgojiteljico (pogovorne urice – dan in uro določimo na prvem informativnem sestanku, priložnostni pogovori, vsakodnevni stiki),

  • aktivno sodelovanje pri vzgojnem delu v dogovoru z vzgojiteljico,

  • sodelovanje staršev z otroki v različnih srečanjih v popoldanskem času, na izletih, delavnicah in prireditvah,

  • sodelovanje staršev v Svetu staršev vrtca, ki ga sestavljajo starši, izvoljeni na roditeljskem sestanku,

  • organizacija strokovnih predavanj za starše.

Prisotnost otroka v vrtcu

Otrok je lahko v vrtcu v okviru poslovnega časa največ 9 ur dnevno, kolikor traja dnevni program. V primeru, da starši oz. skrbniki otroka ne pridejo iskat v času izvajanja programa oz. v poslovnem času enote, se jim zaračuna zamudna ura v višini, ki jo določi strokovna služba vrtca (Pogodba o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca – 5. člen).

Odsotnost otroka iz vrtca

SPOROČANJE DNEVNE ODSOTNOSTI
Starši so dolžni sporočiti vsako otrokovo odsotnost vnaprej ali prvi dan odsotnosti, najkasneje do 7.30 zjutraj. Za pravočasno odjavljene odsotne dni se od oskrbnine odšteje znesek surovih živil v sorazmernem deležu z višino plačila staršev (Sklep o določitvi cen vzgojno – varstvenih programov v javnih vrtcev na območju MOK – 2. člen). Pri bolniški odsotnosti, ki traja neprekinjeno nad 15 delovnih dni, se oskrbnina zniža za 50 %. Predložiti je potrebno zdravniško potrdilo.

REZERVACIJE
Starši oz. skrbniki lahko to pravico ob pravočasni odjavi uveljavijo enkrat letno (v času poletnih počitnic), neprekinjeno najmanj 30 in največ 60 koledarskih dni. Pri tem plačajo 40 % določene višine plačila oskrbnine, razliko do polne cene pa krije občina – velja za otroke s prebivališčem v Mestni občini Kranj (Sklep o določitvi cen vzgojno – varstvenih programov v javnih vrtcev na območju MOK – 4. člen). Starši oz. skrbniki, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za otroka, za katerega se ne sofinancira oz. financira plačilo staršev za otroka iz državnega proračuna. Informacije o plačilu oskrbnine lahko dobite v računovodstvu na telefon (04) 281 04 19 pri ga. Maji Plevel.

ZAČASNI IZPIS ZARADI ZDRAVSTVENIH RAZLOGOV
Kot začasni izpis zaradi bolezni se upošteva odsotnost otroka nad 15 strnjenih delovnih dni na podlagi zdravniškega potrdila. V času odsotnosti otroka plačajo starši oz. skrbniki 50 % mesečnega prispevka za program, razliko do polne cene pa krije občina (Sklep o določitvi cen vzgojno – varstvenih programov v javnih vrtcev na območju MOK – 4. člen). Starši oz. skrbniki, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo začasen izpis otroka zaradi zdravstvenih razlogov le za otroka, za katerega se ne sofinancira oziroma financira plačilo staršev za otroka iz državnega proračuna. Informacije o plačilu oskrbnine lahko dobite v računovodstvu na telefon (04) 281 04 19 pri ga. Maji Plevel.

STALNI IZPIS
Pogodba o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev oz. skrbnikov in vrtca določa, da lahko starši oz. skrbniki izpišejo otoka iz vrtca kadarkoli na podlagi stalne izpisnice, ki jo pošljejo v vrtec 14 dni pred želenim datumom izpisa.  V tem primeru so dolžni obvestiti pristojni center za socialno delo v 8 dneh od nastale spremembe (izpis, vstop v šolo, drugi otrok postane prvi otrok, ipd.). Izpisani otrok nima prednosti pri ponovnem sprejemu v vrtec.

Svet staršev

Vsak oddelek vrtca ima v Svetu staršev vrtca pri OŠ Predoslje Kranj dva predstavnika, ki sta izbrana na oddelčnem roditeljskem sestanku. V Svetu staršev starši razpravljajo o programih in izražajo skupne interese.

Mandat članov sveta staršev je vezan na status njihovega otroka v vrtcu. Mandat preneha z dnem, ko otrok izgubi status, ne glede na to koliko časa je trajal in ne glede na to ali ima član sveta staršev v zavodu drugega otroka, če v tem oddelku ni bil izvoljen v Svet staršev.

Dostopnost