Postopek usmerjanja 2022-10-16T19:32:50+00:00

Postopek usmerjanja

Postopek usmerjanja je namenjen otrokom s posebnimi potrebami, ki za uspešno šolanje zaradi primanjkljajev in ovir potrebujejo zagotovitev prilagoditev in oblik pomoči. Usmeritev otroka poteka po zakonsko določenem upravnem postopku. Starši ali zakoniti zastopniki otroka, začnejo postopek usmerjanja začnejo s pisno zahtevo (obrazec Zahteva za začetek postopka usmerjanja). Zahtevo podajo na pristojno območno enoto Zavoda RS za šolstvo. V primeru, da se starši ali zakoniti zastopniki otroka ne strinjajo z uvedbo postopka usmerjanja, strokovni delavci pa menijo, da je usmeritev potrebna, lahko tudi oni podajo predlog za začetek postopka usmerjanja (obrazec Predlog za začetek postopka usmerjanja). Prav tako lahko zahtevo vloži tudi oseba starejša od 15 let.

Zahteva za postopek usmerjanja naj vsebuje tudi strokovno dokumentacijo, ki jo podajo strokovni delavci na podlagi predhodno opravljenih obravnav otroka. Območna enota Zavoda RS za šolstvo, šolo zaprosi za Poročilo vzgojno izobraževalnega oz. socialnovarstvenega zavoda o otroku, kjer je treba zapisati opažanja o otroku; dosedanji načrt dela z otrokom, pripravljen na podlagi ugotovljenih težav; opis dosedanje pomoči; napredek otroka; opis sodelovanja s starši ter predlog šole o potrebni pomoči otroku.

Starši oziroma zakoniti zastopniki so nato vabljeni na razgovor, kjer so seznanjeni z vsebino Poročila o otroku, ki ga je posredoval vrtec oziroma šola, z nadaljnjim postopkom usmerjanja ter z vrstami programov, v katerih potekata vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami.

Zahtevo za usmeritev in poročilo o otroku se nato posreduje komisiji za usmerjanje, ki na podlagi pregleda otroka, strokovne dokumentacije in razgovora s starši izdela strokovno mnenje. Komisija za usmerjanje se pred izdelavo strokovnega mnenja posvetuje s strokovnimi delavci šole oziroma vrtca, v katerega bo otrok usmerjen, da so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih otrok s posebnimi potrebami potrebuje za uspešno delo. Komisija za usmerjanje nato posreduje strokovno mnenje pristojni območni enoti Zavoda RS za šolstvo, le-ta na podlagi strokovnega mnenja izda odločbo o usmeritvi.

Odločba o usmeritvi določa vzgojno-izobraževalne potrebe otroka, program vzgoje in izobraževanja, v katerega se otrok usmerja, vrtec oziroma šolo, v katero bo vključen, datum vključitve, obseg, obliko in izvajalca posamezne oblike dodatne strokovne pomoči, pripomočke, prostor in opremo ter druge pogoje, ki morajo biti zagotovljeni, začasnega ali stalnega spremljevalca, morebitno zmanjšanje števila otrok v oddelku glede na predpisane normative in pravice, za katere tako določa poseben zakon. Po določenem obdobju, zapisanem v odločbi o usmeritvi, je pristojna območna enota Zavoda RS za šolstvo dolžna preveriti ustreznost usmeritve na podlagi mnenja vrtca oziroma šole, v katero je bil otrok vključen.

 

Zakon o usmerjanju otrok s PP: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5896

Svetovalna služba
Dostopnost