Nadarjeni učenci 2022-10-16T19:33:50+00:00

Nadarjeni učenci

»Nadarjenim je pouk še bolj potreben, kajti bister duh se bo ukvarjal z marsičem nekoristnim, nenavadnim in škodljivim, če ni zaposlen s koristnimi stvarmi.« (Komensky, 1995).

Stopnje odkrivanja nadarjenih učencev:

 1. EVIDENTIRANJE NADARJENIH poteka brez testiranja in ocenjevalnih pripomočkov po naslednjih kriterijih:
 • dosledno izkazan odličen učni uspeh (v prvi triadi se upošteva opisna ocena),
 • izjemni dosežki pri raznih dejavnostih in hobijih
 • učiteljevo mnenje,
 • dosežki na tekmovanjih,
 • mnenje šolske svetovalne službe.

V skupini evidentiranih so izbrani učenci, ki izpolnjujejo vsaj enega od navedenih kriterijev. Na ta način dobimo širšo skupino učencev, ki bi lahko bili nadarjeni.

 1. IDENTIFIKACIJA poteka s pomočjo ocenjevalnih pripomočkov in testov, kot so ocenjevalne lestvice, testi ustvarjalnosti in testi inteligentnosti, ki jih izvede in ovrednoti psiholog.

Kot nadarjeni so identificirani tisti otroci, ki na kateremkoli od omenjenih testov dosežejo rezultat, ki jih uvršča med 10 % najboljših rezultatov vseh evidentiranih učencev (narejene so norme za slovenski prostor).

 1. SEZNANITEV STARŠEV je zadnja stopnja odkrivanja nadarjenih, ko svetovalna služba skupaj z razrednikom seznani starše, da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega in pridobi tudi starševo mnenje o otroku. Svetovalna služba in starši se dogovorijo kako bo potekalo nadaljnje postopanje.

Delo z nadarjenimi učenci temelji na naslednjih načelih:

 • širitev in poglabljanje temeljnega znanja,
 • hitrejše napredovanje v procesu učenja,
 • razvijanje ustvarjalnosti,
 • uporaba višjih oblik učenja,
 • uporaba sodelovalnih oblik učenja,
 • upoštevanje posebnih sposobnosti in močnih interesov,
 • upoštevanje individualnosti,
 • spodbujanje samostojnosti in odgovornosti,
 • skrb za celostni osebnostni razvoj,
 • raznovrstnost ponudbe in omogočanje svobodne izbire,
 • uveljavljanje mentorskih odnosov med učenci in učitelji,
 • skrb za to, da so nadarjeni učenci v svojem okolju ustrezno sprejeti,
 • ustvarjanje možnosti za občasno druženje glede na njihove posebne potrebe in interese.
Svetovalna služba
Dostopnost