Poskus uvajanja RaP 2023-09-02T15:00:10+00:00

Poskus uvajanja razširjenega koncepta na področju Gibanja in zdravja za dobro psihično in fizično počutje otrok

Kot ena izmed 150 šol v Sloveniji sodelujemo v Poskusu uvajanja razširjenega koncepta na področju Gibanja in zdravja za dobro psihično in fizično počutje otrok.

V šolskem letu 2017/2018 se je zaključil projekt Zdrav življenjski slog, ki smo ga na naši izvajali 8 let in je bil izrazito dobro sprejet. Da bi ohranili dodatne ure športnih vsebin smo se v šolskem letu 2018/2019 odločili, da se prijavimo na razpis MIZŠ za uvajanje oz. preizkušanje novega Koncepta razširjenega programa, ki je omogočal obogatitev programa na področju športa, zdravja in varnosti ter na področju hrane in prehranjevanja. Koncept bomo nadaljevali tudi v letošnjem šolskem letu.

Današnji čas zaznamuje vse manjša gibalna dejavnost, naraščajoče socialne razlike, nezdrave prehranjevalne navade. Otroci so igro na prostem zamenjali za igro na računalnikih in ostalih napravah.

Evalvacija programa Zdrav življenjski slog je pokazala pozitivne spremembe telesnega in gibalnega razvoja. Prav tako pa je ukvarjanje s športom dobro sredstvo za socialno vključevanje in izgrajevanje boljše samopodobe pri učencih, ki so manj samozavestni, morda občasno socialno izključeni. Zato je še posebej pomembno, da otrokom v šolskem prostoru še naprej nudimo kvalitetne in strokovno vodene dejavnosti za preprečevanje in odpravljanje negativnih posledic današnjega načina življenja in jih spodbujamo k izgradnji stalne navade, želje in potrebe po gibanju in tako posledično boljšemu duševnemu zdravju.

Poleg dodatnih ur športa bodo učenci lahko obiskovali tudi razne dejavnosti s področja varne mobilnosti, zdrave in uravnotežene prehrane, prve pomoči, varnosti na spletu, ustvarjalne delavnice ipd.

Zdravje je stanje popolne telesne, duševne in družbene blaginje (WHO). Je osnovna pravica vsakega posameznika, od katere je odvisna kakovost njegovega življenja. Redna telesna dejavnost, zdravo prehranjevanje, varno okolje in preventivno ravnanje so ključni dejavniki, ki med odraščanjem zagotavljajo optimalno rast in razvoj, izboljšujejo počutje ter dolgoročno krepijo zdravje, povečujejo kakovost življenja in prispevajo k aktivnemu in zdravemu staranju.

Zato je posebej pomembno, da učencem v šolskem prostoru ponudimo dejavnosti za preprečevanje in odpravljanje negativnih posledic današnjega načina življenja in jih s tem spodbudimo k zdravemu življenjskemu slogu ter pozitivno vplivamo na njihovo duševno zdravje. Področje Gibanje in zdravje za dobro telesno in duševno počutje v razširjenem programu šole predstavlja čas in prostor, dostopen vsem učencem.

Cilji področja:  Učenci-ke:

 • ozaveščajo pomen telesnega in duševnega zdravja za dobro počutje in kakovostno življenje,
 • izgrajujejo razumevanje pomena vsakodnevnega gibanja, uravnotežene prehrane, zdravega in varnega okolja, sprostitve in počitka,
 • spoznavajo in se aktivno vključujejo v različne gibalne dejavnosti, razvijajo navade zdravega prehranjevanja, sodelujejo z drugimi ter varno in odgovorno ravnajo v okolju,
 • pridobivajo znanja o preventivnem ravnanju v skrbi za zdravje in varnost (kemijska varnost, tvegana vedenja, preprečevanje nezgod in poškodb ter prva pomoč, higiena, varna in zdrava spolnost, varna mobilnost),
 • oblikujejo pozitiven odnos do gibanja, hrane in prehranjevanja, okolja, samega sebe in drugih ter razvijajo pozitivna stališča, navade in načine ravnanja. Področje vsebuje tri sklope in naslednje vsebine:

Gibanje

 • Gibanje za dobro počutje, umiritev in sprostitev
 • Gibanje za izboljšanje gibalne učinkovitosti
 • Korektivna vadba
 • Ustvarjanje z gibanjem

Hrana in prehranjevanje

 • Zdrav in uravnotežen jedilnik
 • Higiena
 • Označevanje živil
 • Kultura prehranjevanja
 • Različni načini prehranjevanja

Zdravje in varnost

 • Telesno in duševno zdravje ter počitek
 • Moje zdravo okolje: dom, šola …, Zemlja
 • Skrb za lastno varnost in varnost drugih
 • Kemijska varnost ali kako živeti z nevarnimi snovmi vsakdana
 • Varna mobilnost
 • Preprečevanje odvisnosti
 • Preprečevanje različnih oblik nasilja
 • Zdravo, varno, kakovostno preživljanje prostega časa

Šola pripravlja ponudbo dejavnosti s posameznih področij glede na splošne usmeritve in priporočila, potrebe in izražene interese učencev, prostorske in kadrovske pogoje šole ter možnosti, ki jih ponuja širše okolje. Dejavnosti so za učence brezplačne, obiskujejo jih lahko vsi učenci. Učencem ponujamo 5 ur gibanja na teden v raznih oblikah in z različnimi vsebinami. Dejavnosti se izvajajo pred, med in po pouku, v prostih urah in v podaljšanem bivanju. Učenci lahko izbirajo med vsebinami, ki so ponujene. Nekatere vsebine pa bodo del šolske rutine in bodo vključevale vse učence.

Dostopnost