Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja Osnovne šole Predoslje Kranj

 

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv pravne osebe javnega prava:

Osnovna šola Predoslje Kranj

Predoslje 17A

4000 Kranj

Telefon:  04 28 10 400

Telefaks: 04 28 10 400

E-naslov: projekt2.oskrpre@guest.arnes.si

Odgovorna uradna oseba za katalog: Janja Sršen, ravnateljica
Datum prve objave kataloga: 27.3.2017
Datum zadnje spremembe: 27.3.2017
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.os-predoslje.si/katalog-informacij-javnega-znacaja/
Druge oblike kataloga Tiskana oblika je dostopna na sedežu zavoda.
2. Splošni podatki o pravni osebi in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji pravne osebe
Kratek opis delovnega področja pravne osebe: Osnovnošolsko izobraževanje ter vzgoja in varstvo predšolskih otrok
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Osnovna šola Predoslje Kranj, Predoslje 17a, 4000 Kranj, ravnateljica Janja Sršen

Vzgojno varstveni oddelek, Predoslje 17a, 4000 Kranj,  ravnateljica Janja Sršen

Organigram pravne osebe V pripravi.
2.b Kontaktni podatki uradne osebe oz. oseb, pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:

Janja Sršen, ravnateljica,

Telefon: 04 28 10 412,

E-naslov:  janja.srsen@guest.arnes.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi

Register predpisov RS

Uradni list RS

Zakon o zavodih (ZZ)

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in      izobraževanja (ZOFVI)

Zakon o osnovni šoli (ZOsn)

Zakon o šolski inšpekciji (ZSolI)

Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1)

Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1)

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)

Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)

Zakon o računovodstvu (ZR)

Zakon o javnih financah (ZJF)

Zakon o javnem naročanju (ZJN-2)

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)

Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)

Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS)

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede

Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razpona plačnih razredov

Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli

Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli

Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli

Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole

Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja

Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli

Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev v devetletni dvojezični osnovni šoli in devetletni osnovni šoli z italijanskim učnim jezikom

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole

Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov

Pravilnik o financiranju šole v naravi

Predpisi EU Register predpisov EU
2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov Predlogi predpisov dostopni na: http://www.mizs.gov.si/
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov

Letni delovni načrt zavoda za šolsko leto 2016/2017:
sklop – 1/2
sklop – 2/2

Poslovnik o delu sveta zavoda

Pravila šolskega sklada

2.f Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi pravna oseba

Vpis v prvi razred

Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega                      značaja

Postopki priznavanja tujega izobraževanja

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi pravna oseba upravlja
Seznam evidenc

 

Pravna oseba ne upravlja javnih evidenc.
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk

Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda

 

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja  pravne osebe

Odlok o ustanovitvi zavoda

Šolski koledar za tekoče šolsko leto

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti za perspektivnega in vrhunskega športnika oziroma mladega umetnika

Šolska publikacija

Hišni red

Vzgojni načrt OŠ Predoslje Kranj

Varna pot v šolo

Pravilnik o oddajanju šolskih prostorov

Pravila prehrane za šolo in vrtec

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina informacij je dostopna prek spletne strani

http://www.os-predoslje.si/ ob vsakem času.

 

Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na sedežu šole, v tajništvu šole od 7h – 15 ure.

 

Informacije so dostopne tudi ljudem s posebnimi potrebami, in sicer s tem, da so dostopne na spletu v tekstovni obliki.

Prosilec lahko poda zahtevo za dostop do informacij javnega značaja ustno, pisno preko elektronske pošte ali po pošti.

 

V primeru, ko dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije, ki v skladu z zakonom niso javne in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, pooblaščena oseba organa izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.

 

4. Stroškovnik
Zavod lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.
5. Morebitni stroškovnik za ponovno uporabo, cenik ali drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja
/
6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

Zaradi majhnega števila zahtev po informacijah javnega značaja takega seznama ni mogoče oblikovati.

 

 

 

Ravnateljica:

Janja Sršen