Pravila o hišnem redu v šolskem poslopju in okolici šole 2017-10-13T21:07:13+00:00

Hišni red podrobneje določa šolski prostor in pravila delovanja v šolski zgradbi ter okolici šole.

ŠOLSKO OBMOČJE

V območje šolskega prostora sodijo šolska stavba in zunanje površine z dvoriščem, športnimi igrišči in travnatimi površinami ter stopnišče in parkirišče pod stopniščem.

NADZOR ŠOLSKIH PROSTOROV

V šolskih prostorih v času pouka učence nadzirajo učitelji, ki izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznih oddelkih.
Nadzor nad vstopom v šolsko stavbo imajo v času pouka dežurni učenci in informator v popoldanskem času.
V jutranjem času pred pričetkom pouka, med malico in med rekreativnim odmorom nadzirajo učence dežurni učitelji.
Objekt varuje varnostna služba Rival.

DEŽURSTVO UČITELJEV

Naloge dežurnih učiteljev so predvsem skrb za red in disciplino učencev ter za njihovo varnost. Nadzirajo gibanje učencev, opravljajo preglede prostorov, v katerih se zadržujejo učenci, in opozarjajo na nepravilnosti. Učence opozarjajo na vzdrževanje čistoče v šolskih prostorih in na morebitno kršenje pravil hišnega reda. Kontrolirajo garderobe učencev in poskrbijo, da so le-te urejene in zaklenjene.

Učitelji opravljajo dežurstvo v skladu z razporedom, ki ga na oglasni deski za vsak mesec objavi pomočnica ravnatelja.

Dežurstvo učiteljev poteka v času, ko so učenci v šoli.

V primerih hujših kršitev učencev in nespoštovanja hišnega reda ravnajo skladno z določili kršitev šolskega reda in predvidenimi vzgojnimi ukrepi.

IZVAJANJE NADZORA ZUNAJ ŠOLSKIH PROSTOROV

Med dejavnostmi, ki potekajo zunaj šolskih prostorov, nadzirajo učence njihovi spremljevalci. Ti so prisotni od začetka do konca dejavnosti, kontrolirajo prisotnost, skrbijo za nemoteno izvajanje programa, red in disciplino ter nudijo prvo pomoč ob morebitnih nezgodah.

RAVNANJE V IZREDNIH RAZMERAH

V času izrednih razmer ali ko se take razmere pričakuje (naravne nesreče, požar, vojne nevarnosti ipd.), je glavna in osnovna naloga vseh delavcev šole, da poskrbijo za varnost učencev. V takih primerih je nujno upoštevati vsa navodila, ki jih izdajajo odgovorni in vodilni delavci ali ustrezni štabi.

V primerih, ko je treba kar najhitreje zapustiti šolsko poslopje, strokovni delavci neposredno vodijo posamezne oddelke ali skupine učencev ter skupaj z njimi odidejo na šolsko dvorišče in upoštevajo nadaljnja navodila.

Oddaljevanje učencev od skupine ali oddelka v času trajanja izrednih razmer brez posebnega dovoljenja ni dovoljeno.

URADNE URE

Uradne ure šole so vsak dan od 7. do 15. ure.

PRIHAJANJE IN ODHAJANJE

V šolo prihajajo učenci največ deset minut pred začetkom pouka ali drugih organiziranih dejavnosti (krožki, tečaji …) oziroma ob prihodu avtobusa. Po končanih obveznostih so učenci dolžni zapustiti šolsko poslopje.

Učenci od 1. do 4. razreda vstopajo skozi vhod na razredni stopnji. Na začetek pouka počakajo v oddelku jutranjega varstva.

Učenci od 5. do 9. razreda vstopajo skozi vhod na predmetni stopnji. Na začetek pouka učenci predmetne stopnje počakajo v spodnji avli.

Starši učence oddajo in počakajo pri vhodu v šolo.

Učence prvih razredov starši pripeljejo pred učilnico.

V času pouka je vstop možen le skozi glavni vhod.

Oseba, ki pride po otroka v podaljšano bivanje, obvezno obvesti učitelja, da otrok odhaja.

Za varno prihajanje in odhajanje učencev iz šole so odgovorni starši. Učenci so se dolžni obnašati tako, da je varno zanje in za druge učence, tudi na avtobusni postaji in cesti.

POUK

Pouk se za vse učence prične ob 8.20. Predura se prične ob 7.30.

ODMORI

Odmori med šolskimi urami so dolgi 5 minut.

Odmor za malico traja 20 minut

Rekreativni odmor je po 5. šolski uri in traja 20 minut. To je tudi odmor za kosilo.

NALOGE REDITELJEV

Vsak teden sta reditelja dva učenca iz oddelka.

  • Učiteljem javljata odsotnost učencev od pouka.
  • Po vsaki učni uri počistita tablo, pospravita in pregledata učilnico ter poročata učitelju o stanju v učilnici.
  • Reditelji oddelkov po malici poskrbijo za čistočo v jedilnici.
  • Obvestita ravnatelja ali pomočnico ravnatelja, če učitelja ni k pouku več kot 5 minut po zvonjenju.

NALOGE DEŽURNIH UČENCEV

Dežurstvo opravljajo vsi učenci 8. in 9. razredov. Naloge so zapisane v Navodilih za dežurstvo učencev in so sestavni del Pravil o hišnem redu v šolskem poslopju in okolici šole.

  • Dežurstvo učencev je organizirano v dneh šolskega pouka od 7.00 do 13.30.
  • Dežurstvo učenca usklajuje in vodi razrednik dežurnega učenca skupaj s tajništvom šole.

OSTALA PRAVILA HIŠNEGA REDA

  • Učenci kolesa puščajo v šolski kolesarnici.
  • V primeru slabega počutja učenec o tem obvesti razrednika (če tega ni, pa učitelja, ki ga poučuje naslednjo učno uro), le-ta pa o tem obvesti starše.
  • Zunanje osebe se gibljejo v prostorih šole z utemeljenim razlogom.

 Učenci in učitelji bomo dogovorjena pravila spoštovali, ker smo dolžni zaščititi varnost naših učencev, delavcev šole in našo imovino.

Accessibility