RAZVOJNE NALOGE IN PROJEKTI 2022-10-16T18:25:38+00:00

Razvojna naloga
Formativno spremljanje v podporo vsakemu učencu in razvoju – VKLUČUJOČA ŠOLA 1. DEL

Vodja projekta: Zavod za šolstvo republike Slovenije

Ravnatelj in ožji projektni tim 6 učiteljev:

 • Jana Remic, vodja projekta, učiteljica predmetnega pouka
 • Janja Sršen, ravnateljica
 • Milanka Zdjelar, učiteljica razrednega pouka
 • Anja Šter, učiteljica razrednega pouka
 • Nuša Skumavc, učiteljica razrednega pouka
 • Maja Resnik, učiteljica razrednega pouka
 • Anita Vrtač Pičman, učiteljica razrednega pouka

Trajanje projekta: september 2020–september 2023.

Načela:

 • Zagotoviti optimalen razvoj, učno uspešnost in izboljševanje dosežkov vseh učencev v skladu z njihovimi zmožnostmi.
  • Učencem zagotoviti aktivno vlogo pri izgradnji kakovostnega in trajnega znanja.
  • Učence videti kot skupino različnih, izvirnih in edinstvenih posameznikov.
  • Pozornost nameniti vsakemu učencu – v razredu videti in slišati vsakega izmed njih.
 • Spodbuditi razvoj odgovornega odnosa učencev do učenja– prevzem skrbi za učenje.
 • Učence vključiti v sooblikovanje namenov učenja in kriterijev uspešnosti.
 • Učence vključiti v načrtovanje dejavnosti in dokazov.
 • Učence vključiti v samovrednotenje in vrstniško vrednotenje znanja.
 • Prispevati h kakovostnim odnosom med učiteljem in učenci ter med učenci
  • Z odprtimi vprašanji spodbujati dialog v razredu.
  • Zavzemati se za večsmerne povratne informacije.
  • Izboljšati motivacijo učencev za učenje.
 • Razvijati vključujoče, psihološko varno, sproščeno in spodbudno učno okolje.
  • Zagotoviti medvrstniško sodelovanje (medsebojna pomoč, sodelovanje, podajanje povratnih informacij).
  • Učencem prisluhniti, jih slišati in spodbujati k izražanju njihovih misli, pogledov, želja …

Namen in cilji:

 • Razvijati šolsko prakso, usklajeno z individualnimi potrebami, zmožnostmi … učenca, ki temelji na formativnem spremljanju, s katerim razvijamo spodbudno učno okolje in zagotavljamo optimalen razvoj ter učno uspešnost vsakega učenca.
 • S formativnim spremljanjem pri učencih razvijati ustvarjalnost, odgovornost in samoregulativnost.
 • Vključiti učence v  sooblikovanje učnega procesa, videti in slišati vsakega učenca ter s tem izboljšati njihovo motivacijo (za učenje) in soudeleženost pri razvoju vključujoče šole.
 • Učencem zagotoviti aktivno vlogo pri izgradnji kakovostnega in trajnega znanja.
 • Z zavzemanjem za večsmerne, tudi vrstniške povratne informacije, izboljšati odnose med učiteljem in učenci, med učenci ter med učitelji.
 • Spodbujati medvrstniško sodelovanje (sodelovalno učenje, medsebojna pomoč in podajanje povratnih informacij).
 • Ustvariti učno okolje, v katerem se bodo učenci počutili sprejete, vključene in bodo lahko razvijali svoje potenciale.
 • Podpreti učitelja pri razvoju vključujočega, varnega in spodbudnega učnega okolja.
 • Zagotoviti miselno spodbudno, psihološko varno in sproščeno ter vključujoče učno okolje.
 • Širiti spoznanja med udeležence v kolektivih.
 • Raziskovati, načrtovati, spremljati in evalvirati učno prakso.

 

Razvojna nalog
Varno in spodbudno učno okolje – VKLJUČUJOČA ŠOLA 2. DEL

 Vodja projekta: Zavod za šolstvo republike Slovenije

Ravnatelj in ožji projektni tim 6 učiteljev:

 • Katja Perčič Košir, vodja projekta, učiteljica predmetnega pouka in pomočnica ravnateljice
 • Janja Sršen, ravnateljica
 • Matej Maček, učitelj predmetnega pouka
 • Darja Arh, učiteljica razrednega pouka
 • Andreja Dolničar, učiteljica predmetnega pouka
 • Helena Piškur, specialna pedagoginja
 • Katja Jerič, vzgojiteljica

Trajanje projekta: januar 2021–september 2023.

Namen:

Namen projekta, ki poteka pod okriljem Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, je vpeljava modela VSUO na ravni vzgojno izobraževalnega zavoda (VIZ) z namenom »ustvariti« sistematičen pristop h graditvi varnega in spodbudnega učnega okolja.

Tako izkušnje kot številne raziskave (O naravi učenja, Socialni odnosi v šoli) potrjujejo, da sta dobro počutje in klima kot učinka varnega in spodbudnega učnega okolja pomembna dejavnika učne zavzetosti in uspešnosti. Pri tem pa seveda z dobrim počutjem ne mislimo na lagodnost, pasivnost ali čutno ugodje, ampak na aktivno oziroma polno vključenost v učni proces in v dejavnosti, ki jih učenci doživljajo kot smiselne, ter v skupino, v kateri se čutijo sprejete in vključene.

Učitelji so včasih v dilemi, ali naj bodo prijazni ali zahtevni, ali čustva sodijo v šolo ali ne. Raziskave različnih disciplin z nevroznanostjo vred (OECD) pojasnjujejo, da je za učinkovit učni proces pomembno tako to, da se učenci vanj čutijo vključeni tudi s čustvi (da jim je zanimiv, smiseln, da jih nagovarja in angažira), kot to, da so v njem varni, povezani, spodbujeni, da jih ni strah in jih ne skrbi, ampak doživljajo občutek kompetentnosti: O naravi učenja, str. 83-103.

To ne pomeni varljive tolažbe in popuščanja, ampak kombinacijo spodbudnosti in odločnosti (ang. »warm demander«), strukture in podpore oziroma opore, visokih pričakovanj, a realističnih ter podprtih z ustrezno stopnjevanim učiteljevim vodenjem.

Cilji:

 • poglobiti zavedanje o pomenu dobre klime in počutja (na ravni kolektiva in vrtčevske skupine/razreda, na ravni skupine in posameznika);
 • okrepiti veščine vodenja skupine otrok za dobro vključenost otrok in zmanjšanje vedenjskih težav;
 • izpopolniti se v lastni čustveni in vedenjski pismenosti (komunikacijske veščine, uravnavanje čustev) z namenom krepitve različnih oblik čustvenega in socialnega učenja tudi pri otrocih;
 • seznaniti se z razlogi nezaželenega vedenja otrok, se urili v strategijah za preprečevanje le-tega;
 • spoznati razliko med nasiljem in konflikti;
 • osvojiti veščine moderiranja skupinskih procesov.

Teme:

 1. PSIHOSOCIALNI ODNOSI IN VODENJE RAZREDA
 • Povezanost počutja, klime in učne zavzetosti ter odnosna kompetenca pedagoškega delavca.
 • Vodenje razreda.
 • Mesečna tematska ura oddelčne skupnosti.

2. ČUSTVENO IN SOCIALNO UČENJE

 • Mala šola čustvene pismenosti, čuječnost in interakcijske vaje, programi CASEL.
 • Čustva in empatija.

3. NEŽELENO VEDENJE IN NASILJE

 • Ravnanje v primerih neželenega vedenja, 4 R model, vrstniška mediacija.
 • Obravnava in preprečevanje medvrstniškega nasilja, protokol za ravnanje v primeru nasilja.

4. PODPIRANJE PROCESOV V KOLEKTIVU IN NAČRTOVANJE NA RAVNI POUKA IN ŠOLE

 • Vodenje procesov v kolektivu, reševanje dilem in refleksije.
 • Umeščanje vsebin v pouk , v RaP in razredništvo ter načrtovanje strategije VSUO za raven šole.

PREDVIDENE AKTIVNOSTI NA ŠOLI ZA URESNIČITEV OBEH RAZVOJNIH NALOG:

 • Ožji projektni tim skupaj z učitelji oblikuje načrt za razvoj vključujočega učitelja in vključujoče šole ter določi prednostne naloge v razvojnih nalogah.
 • Učitelji uporabljajo osebne načrte, ki ji po akcijskih korakih vodijo k načrtovanju in uvajanju formativnega spremljanja v svojo prakso.
 • Ožji projektni tim zbira osebne načrte učiteljev in jim podaja povratne informacije.
 • Pogovor med učitelji in ugotovitev trenutnega stanja na šoli.
 • Učitelji oblikujejo pare z namenom spremljanja pouka in podajanja povratnih informacij drug drugemu o uspešnosti vpeljevanja formativnega spremljanja v učno prakso.
 • Učitelji izvajajo prednostne naloge iz načrta za razvoj vključujoče šole, svoje delo spremljajo in evalvirajo.
 • Refleksija na ravni tima (načrt šole) in posameznih učiteljev (osebni načrt): kaj so v projektu pridobili oni in kaj so pridobili njihovi učenci, kaj so v svoji praksi spremenili, katere strategije vključevanja ste prepoznali kot najučinkovitejše za razvoj vključujoče šole …
 • Didaktično/strokovno  gradivo.
 • Predstavitve nastalih primerov prakse in izmenjava izkušenj/znanj/prakse s področja formativnega spremljanja  in razvoja elementov vključujoče šole z ostalimi učitelji osebno in na konferencah.
 • Vzajemne hospitacije – učitelji hospitirajo drug drugemu in podajo povratne informacije (vprašalnik).
 • Hospitacije ravnateljica.

Šolski projekti

 • 6. 4. 2023 / Pozdrav pomladi – velikonočni semenj / 1.–9. razred / Irena Gramc Zupan
 • april, maj / Medgeneracijsko branje / 6.–9. razred / Katja Knific
 • celo leto / Gibalne urice pod brezami / 1.–3. razred / učiteljice razrednega pouka
 • celo leto / Zdrava drža / 1.–5. razred / Maja Resnik
 • celo leto / 1000 ur v naravi / 1.–5. razred / razredničarke
 • celo leto / Potujoči nahrbtnik / 2. in 4. razred / razredničarke
 • celo leto/ Potujoči štumf / 5. razred / razredničarke
 • celo leto / Pravljična malha / 3. razred / razredničarke
 • celo leto / Eko bralna značka / 1.–5. razred / Polona Sečnik
 • zima / Knjižni molji / 1.–5. razred / učiteljice razrednega pouka
 • celo leto / 8 krogov odličnosti / 1.–9. razred / Jernej Jemec, Mojca Jelenc
 • celo leto / Skok v naravo / 1.–3. razred / razredničarke
 • celo leto / Naj bralec / 1.–9. razred / Katja Knific, Mira Volčjak
 • celo leto/ Gnezdenje štorkelj1.–9. razred / Lea Štajer

Občinski in krajevni projekti

 • 16. in 17. september 2022 / Startup vikend z Gimnazijo Franceta Prešerna / 9. razred / Lea Štajer
 • celo leto / Pobrateno mesto Kranj z Banja Luko – sodelovanje z OŠ Holandija (izmenjava učencev) / 6.–9. razred / Katja Perčič Košir
 • oktober / Mamutov tek / 1.–9. razred / Ksenja Mugerli, Miha Palovšnik
 • marec, april / Čistilna akcija / 1.–9. razred / Miha Palovšnik
 • maj / FOS – mednarodni festival otroških folklornih skupin / 1.–9. razred / Darja Arh
 • celo leto / Sodelovanje pevskega zbora na krajevnih dogodkih / 1.–9. razred / Žiga Kert
 • celo leto / Zeleni pingvin / 1.–9. razred / Boštjan Orehar, Erna Fajfar

Državni projekti

 • september, oktober / NMSB – Nacionalni mesec skupnega branja / 1.–9. razred / Katja Knific
 • oktober / Dan hrane / 1.–9. razred / Helena Vidmar
 • oktober / Teden vseživljenjskega učenja / 1.–9. razred / Silva Ajdovec
 • celo leto / Varna mobilnost v VIZ / 1.–9. razred / Simon Demšar, Nuša Skumavc
 • celo leto / Gozdna šola / 1.–9. razred / Darja Arh, Lea Štajer
 • celo leto / Poskus uvedbe novega Koncepta razširjenega programa – RaP / 1.–9. razred / Matej Maček
 • celo leto / Razvojna naloga – Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje / 1.–9. razred / Jana Remic
 • celo leto / Varno in spodbudno učno okolje / 1.–9. razred / Katja Perčič Košir
 • celo leto / Erasmus+ / 1.–9. razred / Žiga Kert
 • celo leto / Zdrava šola / 1.–9. razred / Mateja Papov, Petra Špiček
 • celo leto / Šolska shema / 1.–9. razred / Helena Vidmar
 • celo leto / Giving tuesday – dobrodelni torek globalno gibanje velikodušnosti / 1.–9. razred / Saša Pesrl, Maja Iskra
 • celo leto / Naša mala knjižnica / 1. razred / Silva Ajdovec

Ostale dejavnosti

 • 1. 9. 2022 / Sprejem prvošolčkov / 1. razred / Polona Sečnik
 • jesen / Računalniško opismenjevanje (Word, PowerPoint …) / 4. razred / Nuša Skumavc
 • september / Mala Groharjeva kolonija (Škofja Loka) / 6.–9. razred / Aleš Čarman
 • september /  Slikarska kolonija UNESCO / 6.–9. razred / Aleš Čarman
 • september / ZOO Ljubljana, BIO fakulteta Ljubljana / 7. in 8. razred / Lea Štajer
 • november, december / Plavalni tečaj / 3. razred / Andreja Zalokar
 • 24. 12. 2022 /Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti / 1.–9. razred / Aleksandra Jušić
 • 3. 2. 2023 / Proslava pred slovenskim kulturnim praznikom / 1.–9. razred / Eva Traven
 • 3.-5. 3. 2023 / Pevski zbor CŠOD Bohinj / 6.–9. razred / Žiga Kert
 • 11.-13. 11. 2022 / Tabor za nadarjene / 6.–9. razred / Lea Štajer
 • 30. 9. 2022 in 16. 5. 2023 / Ekskurzija – nemščina / 4.–9. razred / Polonca Ložar
 • marec / Koncert pevskih zborov1.–9. razred / Žiga Kert
 • maj / Ekskurzija likovno snovanje v Benetke / 6.–9. razred / Aleš Čarman
 • 15. 6. 2023 / Valeta / 9. razred / Aleksandra Jušić, Miha Palovšnik
 • 24. 6. 2023 / Proslava pred dnevom državnosti / 1.–9. razred / Branka Vodopivec
 • celo leto / Sodelovanje z lokalnimi časopisi / 1.–9. razred / Silva Ajdovec
 • celo leto / Zbiralna akcija odpadnega papirja 3. torek v mesecu na 2 meseca / 1.–9. razred / Mira Volčjak
 • celo leto / Zdravniški pregledi po načrtu ZD Kranj / 1.–9. razred / razredniki
 • celo leto / Kulturni koordinator šole / 1.–9. razred / Branka Vodopivec
 • celo leto / Koordiniranje šolskega časopisa / 1.–9. razred /Simon Demšar, Anja Šter
Dostopnost