ZA STARŠE 2018-08-28T22:31:13+00:00

VPIS V VRTEC

Vrtec vpiše oz. sprejme v dnevni program število otrok v skladu z normativi, veljavnimi na področju predšolske vzgoje otrok. Redni vpis otrok v dnevni program poteka v mesecu marcu za naslednje šolsko leto. Vrtec objavi obvestilo o vpisu otrok v dnevni program v sredstvih javnega obveščanja ter na oglasnih deskah vrtcev. Otroci se sprejemajo v dnevni program v vrtec na podlagi Vloge za vpis, ki jo starši dobijo v vrtcu ali na internetni strani vrtca. Vlogo za sprejem otroka v vrtec starši oz. skrbniki oddajo svetovalni delavki šole.

V primeru, da je prijav za sprejem otrok v vrtec več, kot je prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok v dnevno varstvo na podlagi Pravilnika za sprejem otrok v vrtec. Komisija za sprejem otrok se mora sestati v roku 15-ih dni po izteku roka za prijavo vpisa otrok. Sklep komisije o sprejemu otroka v vrtec oz. o zavrnitvi prijave otroka v vrtec se pošlje v pisni obliki. Zoper sklep komisije lahko starši oz. skrbniki otroka vložijo v roku 15-ih dni od dneva prejema pismenega odpravka sklepa, ugovor na svet šole.

Starši lahko otroka kadarkoli trajno izpišejo iz vrtca. Izpisani otrok nima prednosti pri ponovnem sprejemu v vrtec.
Izjavo o izpisu otroka iz vrtca morajo starši izpolniti v roku 14-ih dni pred želenim datumom izpisa.

OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI

Z vami bomo sodelovali:

  • dostopno pisno in ustno obvestilo o različnih dejavnostih in programih v vrtcu

  • sodelovanje pri načrtovanju življenja v vrtcu in skupni (roditeljski sestanki)

  • sprotna izmenjava informacij in poglobljenega razgovora o otroku z vzgojiteljico (pogovorne urice – dan in uro določimo na prvem informativnem sestanku, priložnostni pogovori, vsakodnevni stiki)

  • sodelovanje staršev z otroki v različnih srečanjih v popoldanskem času, na izletih, delavnicah in prireditvah

  • sodelovanje staršev v svetu staršev vrtca. Sestavljajo ga starši izvoljeni na roditeljskih sestankih.

  • organizacija strokovnih predavanj za starše

PLAČILO OSKRBNINE

Starši lahko uveljavljajo znižano plačilo vrtca z vlogo, ki jo oddajo na krajevno pristojnem centru za socialno delo. Pravica do znižanja plačila vrtca pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge (dodeli pa se za obdobje enega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice). Starši, ki imajo v vrtcu dva ali več otrok, plačajo 30 % plačila za drugega otroka, ki jim je določeno kot znižano plačilo vrtca, za vsakega nadaljnjega otroka pa so oproščeni plačila vrtca. Starši, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca, vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).

V primeru dvomesečne zamude plačila za dolgovani znesek, vas najprej opozorimo z opominom, nato pa vložimo izvršilni predlog na sodišče.

Vsako odsotnost morajo starši oz. skrbniki javiti prvi dan do 7:30 ure zjutraj. Za pravočasno odjavljene odsotne dni se od oskrbnine odšteje znesek surovih živil v sorazmernem deležu z višino plačila staršev. Pri bolniški odsotnosti, ki traja neprekinjeno nad 15 delovnih dni, se oskrbnina zniža za 50%. Predložiti je potrebno zdravniško potrdilo.

Pri daljši odsotnosti (v času poletnih počitnic), ki traja najmanj 30 in največ 60 koledarskih dni, starši lahko ob pravočasni odjavi uveljavijo rezervacijo mesta otroka v vrtcu. Pri tem plačajo 40 % določene višine plačila oskrbnine (velja za otroke s prebivališčem v Mestni občini Kranj). Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo in začasen izpis otroka zaradi zdravstvenih razlogov le za otroka, za katerega se ne sofinancira oziroma financira plačilo staršev za otroka iz državnega proračuna.

Informacije o plačilu oskrbnine lahko dobite v računovodstvu na (tel.: 04 28 104 19).

SVET STARŠEV

Vsak oddelek vrtca ima v svetu staršev vrtca pri OŠ Predoslje Kranj dva predstavnika, ki sta izbrana na oddelčnem roditeljskem sestanku. V svetu staršev starši razpravljajo o programih in izražajo skupne interese.

Mandat članov sveta staršev je vezan na status njihovega otroka v vrtcu. Mandat preneha z dnem, ko otrok izgubi status, ne glede na to koliko časa je trajal in ne glede na to ali ima član sveta staršev v zavodu drugega otroka, če v tem oddelku ni bil izvoljen v svet staršev. Predsednik sveta staršev je tudi predstavnik v Svetu zavoda.

Accessibility