Šolska prehrana 2018-06-13T12:46:43+00:00

JEDILNIKI

4. junij – 8. junij
11. junij – 15. junij
18. junij – 22. junij
Seznam alergenov

Učencem nudimo tri obroke: dopoldansko malico, kosilo, popoldansko malico. V okviru svojih zmožnosti poskrbimo tudi za dietno prehrano. Dietno prehrano uveljavljajo starši na podlagi potrdila osebnega zdravnika ali zdravnika specialista in s strani stroke predpisanega jedilnika. Za vsako šolsko leto ali spremembo zdravja učenca morajo starši predložiti novo zdravniško potrdilo.

Za šolsko leto 2017/18 se je naša šola prijavila na projekt Šolska shema. V okviru tega projekta se bo učencem razdeljeval dodaten obrok sadja ali zelenjave 1x tedensko in mleka 1x na 14 dni.

PRIJAVA IN ODJAVA PREHRANE

Prijave na prehrano se po zakonu o šolski prehrani urejajo pisno praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko leto, lahko tudi kadarkoli med šolskim letom, in sicer na predpisanem obrazcu. Oddano prijavo lahko starši na predpisanem obrazcu kadarkoli prekličejo. Za prevzem kosila morajo imeti učenci kartico, ki jo dobijo v šoli. V primeru izgube kartice, učenec v tajništvu naroči novo kartico, ki jo šola zaračuna v znesku 2 € pri naslednji položnici. Posamezni obrok za odsotnega učenca so dolžni starši pravočasno odjaviti. Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi do 8. ure.

Nepravočasna odjava subvencionirane prehrane pomeni za starše plačilo polne cene. Ne glede na določila v prejšnjem odstavku ima učenec, ki se zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oziroma prevzeti obroka, pravico do subvencije za malico oz. kosilo za prvi dan odsotnosti.

Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola.

Posamezni obrok lahko starši odjavijo preko Lopolis aplikacije ali pa preko telefona 04/28 10 400, ali osebno pri poslovni sekretarki Vesni Rogelj Boštar.

PLAČILO ZA ŠOLSKO PREHRANO

Šolsko prehrano starši plačujejo na račun šole s položnico, ki jim jo šola pošlje najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec. V kolikor starši ne plačajo stroškov za šolsko prehrano do roka zapadlosti računa, se vroči staršem obvestilo in opomin. Za stroške opomina šola zaračuna 1 €.

Dvakrat letno (predvidoma januarja in avgusta) šola za dolžnike, ki niso plačali prehrane niti po treh opominih, sproži postopek plačila preko sodišča.

V primeru socialnih stisk se lahko starši obrnejo na svetovalno delavko Sašo Pesrl, da se poišče rešitev za zagotovitev obrokov.

Subvencije Novela Zakona o šolski prehrani (ZšolPre-1) določa, da so za do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS. Do subvencije za kosilo so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18 %  neto povprečne plače v RS (prvi razred otroškega dodatka). Vloge za subvencije urejate na Centru za socialno delo.

Na šoli je imenovana šestčlanska skupina za šolsko prehrano (člani so tudi predstavniki učencev in staršev), ki daje mnenja in predloge glede šolske prehrane in obravnava pripombe uporabnikov. Za organizacijo šolske prehrane na šoli skrbi Helena Vidmar, organizatorka šolske prehrane, uporabniki se z vprašanji v zvezi s šolsko prehrano obračajo nanjo: projekt2.oskrpre@guest.arnes.si .

Cene
Dopoldanska malica 1. – 9. razred

Kosilo 1. – 5. razred

Kosilo 6. – 9. razred

OPB (kosilo + malica)

0,80 €/dan

2,40 €/dan

2,60 €/dan

2,90 €/dan

Na dveh fontanah je ves dan na voljo voda, v jedilnici pa kruh, sadje, pozimi tudi čaj ter neprevzete malice. Dostop do teh živil imajo vsi učenci.

Učenci prve triade in četrtega in petega razreda bodo malicali po prvi šolski uri, v času 20-minutnega odmora, učenci prve triade ob 9.25 in učenci tretje triade po drugi šolski uri.

Dežurni učitelji bodo poskrbeli, da bo razdeljevanje in uživanje hrane potekalo mirno in kulturno. Prizadevali si bomo, da bodo malice raznolike, zdrave in dovolj izdatne. Učenci, ki ostajajo v šoli v podaljšanem bivanju, lahko koristijo kosilo in popoldansko malico.

Učenci, ki ostajajo v šoli dlje časa, se lahko tudi dnevno prijavijo na kosilo, in sicer do 8. ure istega dne. Kosilo lahko odjavijo istega dne do 8. ure.

Malice in kosila učenci plačujejo s položnicami, starši se lahko odločijo tudi za plačevanje preko trajnika.