Šolska prehrana 2019-05-30T14:06:13+00:00

JEDILNIKI

3. junij – 7. junij
10. junij – 14. junij
17. junij – 21. junij
24. junij – 28. junij
Seznam alergenov

Učencem nudimo tri obroke: dopoldansko malico, kosilo, popoldansko malico. V okviru svojih zmožnosti poskrbimo tudi za dietno prehrano. Dietno prehrano uveljavljajo starši na podlagi potrdila osebnega zdravnika ali zdravnika specialista in s strani stroke predpisanega jedilnika. Za vsako šolsko leto ali spremembo zdravja učenca morajo starši predložiti novo zdravniško potrdilo.

V šolskem letu 2018/19 nadaljujemo s projektom Šolska shema – šolsko sadje in zelenjava ter šolsko mleko. Učenci od 1. do 9. razreda dobijo dodaten brezplačen obrok mleka ali mlečnih izdelkov ter sadja in zelenjave po seznamu upravičenih vrst živil. Razdeljevanje  poteka od drugega tedna v septembru dalje. Razdeljevanje bo potekalo 1x tedensko za ŠM in ŠSZ; ŠM ob ponedeljkih, ŠSZ pa ob sredah, kar je označeno tudi na jedilniku na spletni strani šole ter oglasnih deskah šole.

PRIJAVA IN ODJAVA PREHRANE

Prijave na prehrano se po zakonu o šolski prehrani urejajo pisno praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko leto, lahko tudi kadarkoli med šolskim letom, in sicer na predpisanem obrazcu. Oddano prijavo lahko starši na predpisanem obrazcu kadarkoli prekličejo. Za prevzem kosila morajo imeti učenci kartico, ki jo dobijo v šoli. V primeru izgube kartice, učenec v tajništvu naroči novo kartico, ki jo šola zaračuna v znesku 2 € pri naslednji položnici. Posamezni obrok za odsotnega učenca so dolžni starši pravočasno odjaviti. Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi do 8. ure.

Nepravočasna odjava subvencionirane prehrane pomeni za starše plačilo polne cene. Ne glede na določila v prejšnjem odstavku ima učenec, ki se zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oziroma prevzeti obroka, pravico do subvencije za malico oz. kosilo za prvi dan odsotnosti.

Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola.

Posamezni obrok lahko starši odjavijo preko aplikacije e-asisitent ali pa preko telefona 04/28 10 400, ali osebno pri poslovni sekretarki Vesni Rogelj Boštar.

PLAČILO ZA ŠOLSKO PREHRANO

Šolsko prehrano starši plačujejo na račun šole s položnico, ki jim jo šola pošlje do 20. v mesecu za pretekli mesec. V kolikor starši ne plačajo stroškov za šolsko prehrano do roka zapadlosti računa, se vroči staršem obvestilo in opomin. Dvakrat letno (predvidoma januarja in avgusta) šola za dolžnike, ki niso plačali prehrane niti po treh opominih, sproži postopek plačila preko sodišča. Učencu se lahko začasno onemogoči prejemanje šolske prehrane do plačila zaostalih obveznosti. V primeru socialnih stisk se lahko starši obrnejo na svetovalno delavko Sašo Pesrl, da se poišče rešitev za zagotovitev obrokov.

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1) v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS).

Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni več treba oddajati, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku.

Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku.

Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so upravičeni:

  • učenci (ki se redno izobražujejo in so prijavljeni na malico) v družinah, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 545,98 evrov.

Do delne subvencije malice so upravičeni dijaki (ki se redno izobražujejo in so prijavljeni na malico) v družinah, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, znaša:

  • nad 432,67 do 545,98 evrov (peti razred otroškega dodatka), in sicer v višini 70 odstotkov cene malice;
  • nad 545,99 do 659,30 evrov (šesti razred otroškega dodatka), in sicer v višini 40 odstotkov cene malice.

Brezplačno kosilo

Polna subvencija kosila pripada učencem (ki se redno izobražujejo in so prijavljeni na malico), pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 370,86 evra.

Subvencija se dodeli v višini cene kosila (kosilo je brezplačno). Učenci imajo pravico do subvencije za kosilo za vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega programa v skladu s šolskim koledarjem.

Na šoli je imenovana šestčlanska skupina za šolsko prehrano (člani so tudi predstavniki učencev in staršev), ki daje mnenja in predloge glede šolske prehrane in obravnava pripombe uporabnikov. Za organizacijo šolske prehrane na šoli skrbi Helena Vidmar, organizatorka šolske prehrane, uporabniki se z vprašanji v zvezi s šolsko prehrano obračajo nanjo.

Cene
Dopoldanska malica 1. – 9. razred

Kosilo 1. – 5. razred

Kosilo 6. – 9. razred

OPB (kosilo + malica)

0,80 €/dan

2,40 €/dan

2,60 €/dan

2,90 €/dan

Na dveh fontanah je ves dan na voljo voda, v jedilnici pa kruh, sadje, pozimi tudi čaj ter neprevzete malice. Dostop do teh živil imajo vsi učenci.