Svet zavoda 2020-06-03T18:02:10+00:00

Svet zavoda

Svet zavoda sestavlja:
5 predstavnikov delavcev šole, 3 predstavniki staršev in 3 predstavniki ustanovitelja, to je Mestne občine Kranj:
Peter Červiz – ustanovitelj član
Zmagoslav Flerin – ustanovitelj član
Miro Zelnik – ustanovitelj član
Romana Boncelj – delavka šole članica
Polona Zelnik – delavka šole članica
Ana Ančimer – delavka šole članica
Anja Šter – delavka šole članica
Anita Vrtač Pičman – delavka šole predsednica Sveta zavoda
Dejan Kotar – predstavnik staršev član
Uroš Logar – predstavnik staršev član
Damijan Flisar – predstavnik staršev član
Zapisnikarica na sejah Sveta zavoda je tajnica osnovne šole Predoslje Kranj.

Naloge Sveta zavoda:
• predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti,
• daje ustanovitelju mnenje in predloge o posameznih vprašanjih, sprejema pravila in druge splošne akte šole, ki jih določajo pravila šole in drugi splošni akti šole,
• sprejema LDN šole in letno delovno poročilo o realizacija LDN,
• obravnava letno vzgojo in izobraževalno problematiko,
• odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
• razpisuje volitve predstavnikov v Svet zavoda,
• določa finančni načrt in sprejema zaključni račun šole,
• imenuje in razrešuje ravnatelja/ico,
• ocenjuje delovno uspešnost ravnatelja/ice,
• opravlja druge naloge, določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi in pravili ter drugimi akti šole.

Accessibility