Svet šole

Šolo upravljata ravnatelj in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov šole in trije predstavniki staršev.