Pravila šolskega reda 2017-10-13T08:55:59+00:00

Pravila šolskega reda določamo z namenom uspešnega sobivanja ter zaščite pravic in odgovornosti sobivajočih.

Pravila šolskega reda vsebujejo:

 1. dolžnosti in odgovornosti učencev,
 2. načine opravičevanja odsotnosti,
 3. pravila obnašanja in ravnanja,
 4. načine zagotavljanja varnosti,
 5. izrekanje pohval, nagrad in podeljevanje nagrad,
 6. kršitve in vzgojne ukrepe,
 7. sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev,
 8. organiziranost učencev.

1. DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCEV

Učenec:

 • spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole ter ima spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, človeškega dostojanstva, etnične pripadnosti; veroizpovedi, rase in spola drugih učencev in delavcev šole;
 • redno in točno obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti;
 • izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti (redno opravljanje domačih nalog, redno prinašanje šolskih potrebščin);
 • spoštuje pravila hišnega in šolskega reda;
 • v šoli in izven nje skrbi za lastno zdravje in varnost ter za zdravje in varnost drugih;
 • varuje in odgovorno ravna s premoženjem šole ter z lastnino učencev in delavcev šole;
 • sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice ter ima spoštljiv odnos do narave.

2. NAČINI OPRAVIČEVANJA ODSOTNOSTI

Starši poskrbijo, da prihaja njihov otrok v šolo redno in pravočasno. Starši morajo najkasneje v petih dneh po izostanku učenca razredniku sporočiti vzrok izostanka. Če vzroka izostanka ne sporočijo v petih delovnih dneh od prvega dne izostanka dalje, jih šola obvesti o izostanku učenca in jih pozove, da ga pojasnijo. Če razrednik dvomi v verodostojnost opravičila, lahko zahteva uradno zdravniško potrdilo o upravičenosti izostanka. Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek vnaprej napovejo, vendar ne več kot pet dni v šolskem letu. Starši lahko zaprosijo za strnjeno odsotnost  otroka od pouka ali za odsotnost v več delih. Pred napovedjo odsotnosti se posvetujejo z razrednikom. Če starši želijo za otroka več kot 5 dni dopusta, morajo napisati pisno prošnjo in jo oddati razredniku. Prošnjo odobri ravnatelj. V primeru odsotnosti od pouka mora otrok sam poskrbeti za manjkajočo učno snov. Učenec je lahko iz zdravstvenih razlogov oproščen sodelovanja pri določenih urah pouka in drugih dejavnostih osnovne šole, če starši predložijo razredniku mnenje in navodilo zdravstvene službe. Učenec je prisoten pri pouku in opravlja vse zadolžitve, ki jih zmore in ne ogrožajo njegovega zdravja.

O odsotnosti zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih in srečanjih, na katerih učenci sodelujejo v imenu šole, razrednik obvesti starše. Navedene odsotnosti so opravičene. Kadar potekajo omenjene aktivnosti popoldne, so učenci prisotni pri rednem pouku.

Za neopravičeno izostajanje od pouka so odgovorni starši, prekršek se posreduje šolski inšpekciji. (ZP-1-UPB4, Ur. l. RS, št. 3/07)

3. PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA

Pravila lepega vedenja, spoštljivega odnosa do ljudi in stvari ter vzdrževanje čistoče veljajo za šolsko poslopje, druge šolske površine in vse druge kraje, kjer poteka vzgojno-izobraževalno delo.

Spoštujemo pravice učencev in vseh delavcev šole.

 • Vljudnost je odraz človeka. Trudimo se, da z vsemi gojimo dobre odnose, upoštevamo njihova mnenja, spore rešujemo na miren in učinkovit način.
 • Z drugimi ravnamo tako, kot bi radi, da drugi ravnajo z nami.
 • Pazimo na primerno vedenje in govorjenje.
 • Učenci v šoli vse odrasle vikajo in naslavljajo z uradnimi nazivi.

Prihod v šolo

 • Ob prihodu se učenci preobujejo v šolske copate, čevlje in ostalo garderobo pa odložijo v za to namenjene prostore.

Pouk

 •  Ob zvonjenju za pričetek pouka učenci na predmetni stopnji učitelja počakajo pred učilnico, učenci na razredni stopnji pa v učilnici.
 • Ob pričetku vsake učne ure učenci stoje pozdravijo učitelja. Poskrbijo, da imajo med poukom pripravljene ustrezne in urejene šolske potrebščine, da med poukom kulturno sedijo na svojem mestu, poslušajo razlago, aktivno sodelujejo pri različnih učnih oblikah, po končanem delu pospravijo za seboj in mirno odidejo iz razreda, ko jim to dovoli učitelj.
 • V času pouka, med odmori in prostimi urami učenci ne smejo zapustiti šolskega poslopja brez dovoljenja učitelja oziroma razrednika.
 • Med poukom ni dovoljeno žvečiti, uživati sladkarij ali druge hrane.
 • Med prostimi urami učenci na nadaljevanje pouka čakajo v dežurni učilnici. Razpored dežurnih učilnic in dežurnih učiteljev je na oglasni deski v jedilnici.
 • Za drugačne oblike pouka (ekskurzije, šola v naravi, tabori, naravoslovni, kulturni dnevi, ogledi različnih prireditev, tekmovanja …) glede reda veljajo dogovori med učenci in odgovornim učiteljem oziroma razrednikom.

Odmori

 • V 5-minutnih odmorih se učenci pripravijo na naslednjo uro, odidejo na stranišče in zamenjajo učilnico.
 • V času odmorov se učenci zadržujejo le na hodnikih pred njihovimi učilnicami in ne prehajajo v druge trakte šole. Učenci se ne smejo zadrževati pri glavnem vhodu šole, na mestu dežurnega učenca.
 • V času malice in kosila torb učenci ne nosijo v jedilnico, ampak pustijo na hodnikih pred učilnicami.
 • Učenci malico pojedo v jedilnici. Ostanke hrane in odpadke odložijo na za to namenjeno mesto v jedilnici.
 • Učenci imajo do hrane spoštljiv odnos.
 • Med prehranjevanjem ne motijo sošolcev.
 • V času rekreativnega odmora gredo učenci ob lepem vremenu lahko na šolsko dvorišče, a ne v copatih, v primeru slabega vremena pa ostanejo v šolski zgradbi.
 • V jedilnici se v času kosila zadržujejo le učenci, ki kosijo.
 • Učenci, ki imajo 6. uro pouk, imajo prednost v vrsti za kosilo.
 • V času rekreativnega odmora in malice si učenci lahko izposodijo ali vrnejo knjigo v šolski knjižnici.
 • Lovljenje in tek po šolskih hodnikih sta strogo prepovedana.

Odnos do šolske in osebne lastnine

 • Denar in dragocenosti učenci puščajo doma. Šola za krajo le-teh ne
 • Učenci o vsaki nastali škodi ali kraji takoj obvestijo dežurnega učitelja ali razrednika oziroma vodstvo šole.
 • Učenci pazijo na šolsko lastnino.

Skrb za čisto okolje

Odpadke ločujemo v za to namenjene koše.

 • Urejenost in čistoča stavbe in njene okolice sta merilo naše kulture, zato se tudi učenci trudijo za estetski videz šole.
 • Skrbijo tudi za urejenost predalčkov, omaric in jih varujejo pred poškodbami.

Šolska knjižnica

 • V šolski knjižnici si učenci izposojajo in vračajo knjige.
 • V knjižnici učenci tiho berejo in ne motijo drug drugega z govorjenjem ali sprehajanjem.
 • Računalnik v knjižnici je namenjen izključno za delo knjižničarke.
 • Čitalnica v knjižnici je namenjena tihemu branju in učenju.

Informiranje učencev in staršev

 • Učence in starše informiramo s šolsko publikacijo, s pisnimi obvestili in preko šolske spletne strani.
 • Starši dobijo informacije tudi neposredno od učiteljev na roditeljskih sestankih in govorilnih urah.
 • Dodatne informacije oz. svetovanje lahko učenci oz. starši dobijo v svetovalni službi in pri vodstvenih delavcih.
 • Učence sproti obveščamo tudi preko šolskega zvočnika, elektronskih obvestil in pisnih okrožnic.

Ostala pravila šolskega reda

 • V šolskih prostorih ni dovoljeno prodajanje knjig in drugih predmetov, prav tako se brez dovoljenja vodstva ne sme deliti reklamnega gradiva.
 • Nepotrebno zadrževanje na straniščih ni dovoljeno. Vsi učenci pazijo na red in čistočo. S papirjem, vodo in elektriko ravnajo čim bolj varčno.
 • Na območju šole ni dovoljeno kajenje, posedovanje ali uživanje alkohola, drog in drugih psihoaktivnih sredstev. Enako velja za druge oblike šolskega dela (šola v naravi, ekskurzije …).
 • V šolskih prostorih uporaba mobilnega telefona ali osebne elektronske naprave ni dovoljena.
 • V šolo učenci lahko v dogovoru z učiteljem prinesejo le varne igrače. Nevarne igrače in druge predmete, ki ogrožajo varnost učencev in zaposlenih, zasežemo in vrnemo staršem.
 • Učenci v šolo ne prinašajo svojih športnih rekvizitov.

4. NAČINI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI

Načini zagotavljanja varnosti so natančno opredeljeni v Hišnem redu

5. IZREKANJE POHVAL, PRIZNANJ IN PODELJEVANJE NAGRAD

Ob koncu šolskega leta učence posebej nagradimo za uspešno delo pri učenju, interesnih dejavnostih in oddelčni skupnosti.

Priznanja

Priznanja lahko prejmejo učenci za večletno uspešno delo oziroma dosežek, ki je pomemben za celotno šolo in njen ugled v skupnosti.

Priznanja prejmejo učenci za:

 • aktivno sodelovanje pri organizaciji in izvedbi različnih dejavnosti in prireditev na šoli;
 • večletno prizadevno sodelovanje in doseganje rezultatov pri interesnih dejavnostih;
 • doseganje vidnih rezultatov na športnih ali drugih tekmovanjih;
 • za večletno prizadevno delo v oddelčni ali šolski skupnosti;
 • sodelovanje v prostovoljstvu;
 • druge dosežke, ki jih ravnatelj, učitelj ali učiteljski zbor ocenijo kot primerne za pridobitev priznanja.

Praviloma prejmejo priznanja učenci devetih razredov, in sicer na slovesni prireditvi ob koncu šolskega leta.

Mentorji podelijo učencem srebrna in zlata priznanja, ki so jih pridobili na državnih tekmovanjih.

Mentor podeli priznanja učencem, ki so vsa leta sodelovali pri bralni znački.

Mentor podeli priznanja učencem, ki so uspešno delovali v prostovoljnem delu.

Učenci, ki so prejeli zlata in srebrna priznanja, prejmejo tudi nagrade. Vrednost nagrade določi ravnatelj skupaj z učiteljskim zborom.

O izbiri nagrade se med seboj posvetujejo mentorji nagrajenih učencev.

Praviloma so nagrade knjige ali pripomočki, ki jih učenci lahko uporabljajo pri svojem nadaljnjem izobraževanju.

Pohvale

Ustne pohvale lahko prejmejo učenci prve, druge in tretje triade.

Ustne pohvale prejmejo učenci, ki se izkažejo s prizadevnostjo in uspehom pri enkratni ali kratkotrajni aktivnosti.

Pisne pohvale lahko dobijo za:

 • prizadevnost in uspeh pri interesnih dejavnostih in drugih dejavnostih šole;
 • doseganje vidnih rezultatov na športnih ali drugih tekmovanjih;
 • za prizadevno delo v oddelčni ali šolski skupnosti;
 • aktivno sodelovanje pri organizaciji in izvedbi različnih dejavnosti in prireditev, pomembnih za šolo;
 • sodelovanje v prostovoljstvu;
 • druge dosežke, ki jih ravnatelj, učitelj ali učiteljski zbor ocenijo kot primerne za ustno ali pisno pohvalo.

Pisne pohvale podelijo razredniki, učitelji in mentorji posameznih aktivnosti.

Imena pohvaljenih učencev bomo sproti objavili na oglasni deski šolske skupnosti in po ozvočenju. Učitelji ali mentorji imena nagrajenih učencev in kratko obrazložitev pohvale sporočijo pomočnici ravnatelja.

Imena pohvaljenih bodo objavljena na zaključni prireditvi (npr. razdelitev nagrad na zaključni šolski prireditvi).

6. KRŠITVE IN VZGOJNI UKREPI

 • Vzgojni ukrep bomo izrekli v primerih, ko učenec krši pravila obnašanja in ne izpolnjuje svojih dolžnosti, določenih z zakonom, predpisi in pravilniki šole. Pred tem bomo skrbno vzgojno vodili učenca, da bi izboljšal svoje vedenje in ravnanje.
 • Razrednik ob kršitvi opravi potrebne razgovore, s katerimi ugotovi, da je bila kršitev dejansko storjena in jo je moč pripisati posameznemu učencu ali več učencem. Pri izbiri določenega vzgojnega ukrepa upošteva zrelost učenca, nagibe oziroma motive za dejanje, okolje, v katerem učenec živi, predvidene pedagoške posledice ukrepanja, težo in vrsto kršitve, ponavljanje kršitve.
 • Glede na ugotovitve o kršitvi in ob upoštevanju okoliščin se razrednik lahko odloči za  vzgojni ukrep, ki je najbolj ustrezen.

Vzgojni ukrepi:

 • Ukinejo se nekatere pravice, ki so povezane s pridobljenim statusom učenca (npr. status športnika …).
 • Učenec se ne sme udeležiti posameznih nadstandardnih dejavnosti (tabori …).
 • Učencu se naloži dodatna delovna obveznost (podaljšano dežurstvo, rediteljstvo ipd.).
 • Z vednostjo staršev se po pouku učenca zadrži na pogovoru v zvezi z reševanjem problemov.
 • Neopravljene šolske obveznosti (npr. domača naloga) učenec opravi pod nadzorom učitelja pred ali po pouku z vednostjo staršev.
 • Učencu se začasno odvzame naprava ali predmet, katerega uporaba je med šolskimi dejavnostmi prepovedana ali s katerim moti pouk ali drugo dejavnost v šoli. Odvzeti predmet se vrne staršem na govorilni uri.
 • Učencu se prepove zadrževanje v določenih šolskih prostorih.
 • Učencu se prepove približevanje določenemu učencu.
 • Učenec opravlja delo v korist razredne ali šolske skupnosti (pomoč v OPB, pomoč v jedilnici, pomoč pri urejanju šole ali okolice šole, ipd.)
 • Učenec je dolžan povrniti škodo (materialno, moralno, etično), ki jo je s svojim neprimernim vedenjem povzročil namerno ali iz malomarnosti. Za materialno povračilo jamčijo starši.
 • Za povračilo moralne ali etične škode se učencu lahko naložijo vsebinsko ustrezne dodatne naloge (priprava referata na določeno temo, javno opravičilo ipd).
 • Učenca se izloči od pouka, vendar mora šolske obveznosti opraviti pod nadzorom strokovnega delavca šole.
 • Starši učenca odpeljejo domov, kjer opravi šolske obveznosti pod njihovim nadzorom.
 • Učenca se premesti v drug oddelek.
 • V posameznih primerih kršitev šola lahko poleg zgoraj navedenih izreka tudi druge vzgojne ukrepe, ki so opredeljeni v Vzgojnem načrtu šole.

V primerih kršitev odgovornosti, ko učenec s svojim vedenjem ovira in moti delo v skupini, in ko s svojim vedenjem ogroža svoje življenje, varnost in zdravje ali življenje, varnost in zdravje drugih, bomo strokovni delavci ravnali po dogovorjenih postopkih.

 •  Če učenec zamudi k pouku, ga učitelj vpiše v dnevnik.

Če učenec moti pouk in s tem ovira delo v razredu, učitelj postopoma uporabi  dogovorjene ukrepe, in sicer:

 1. opozori učenca;
 2. učenca presede;
 3. zapiše učenca v zvezek opazovanj;
 4. izloči motečega učenca, ki pa ob prisotnosti drugega strokovnega delavca šole opravi naloženo šolsko obveznost;
 5. učenec mora po končani uri opravljeno delo pokazati učitelju in nadoknaditi zamujeno delo.

Dopolnilo: Če je učenec žaljiv do učitelja, se ga takoj izloči iz skupine in o tem obvesti starše.

Če obstaja sum, da učenec uživa, poseduje, prodaja, ponuja tobak, alkohol ali druge psihoaktivne snovi oz. nagovarja k uživanju ali prodaji le-teh, strokovni delavci šole ravnajo po dogovorjenem postopku:

 1. izločijo učenca iz skupine,
 2. takoj obvestijo starše,
 3. odvzamejo snovi s soglasjem staršev ali ob prisotnosti staršev,
 4. v primeru posedovanja nedovoljenih drog takoj obvestijo zunanje strokovne službe.

V primerih, ko učenec uporabi (ali poseduje, prodaja …) pirotehnična sredstva/ odprti ogenj v območju šolskega prostora ali pri šolskih dejavnostih, ki se izvajajo drugje, strokovni delavci šole ravnajo po dogovorjenem postopku:

 1. učencu odvzamejo prepovedana sredstva;
 2. o dogodku obvestijo starše;
 3. o dogodku obvestijo zunanje strokovne službe.

V primerih, ko učenec s svojim vedenjem ogroža življenje, zdravje in varnost drugih – se nasilno obnaša (grožnje, fizični napad, grob besedni napad, izsiljevanje, spolno nadlegovanje ali podobno) šola ravna po dogovorjenem  postopku:

 1. odrasli nasilno vedenje, ki ga opazi, s posredovanjem takoj ustavi;
 2. v primeru fizičnega napada loči vpletene učence;
 3. o dogodku čim prej obvesti vodstvo šole, razrednika, svetovalno službo in starše;
 4. če učenec z nasilnim vedenjem povzroči poškodbo, šola poskrbi za zdravniško pomoč poškodovanemu učencu in hkrati o tem obvesti starše, glede na težo dejanja pa obvesti tudi zunanje organe.

Vzgojni opomini

Učiteljski zbor izreče vzgojni opomin v skladu z Zakonom o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF in (63/13)) v primeru, kadar učenec krši dolžnosti in odgovornosti, določene z zakonom, drugimi predpisi, akti šole in ko vzgojne dejavnosti in izrečeni vzgojni ukrepi ob predhodnih kršitvah niso dosegli svojega namena.

Učencu se lahko izreče vzgojni opomin v posameznem šolskem letu največ trikrat.

Šola lahko učenca po izrečenem tretjem vzgojnem opominu prešola na drugo šolo brez soglasja staršev v skladu s 54. členom Zakona o osnovni šoli.

7. SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA UČENCEV

Osnovna šola sodeluje z zdravstvenimi zavodi pri izvajanju zdravstvenega varstva učencev, zlasti pri izvedbi obveznih zdravniških pregledov za otroke, vpisane v prvi razred, in rednih sistematičnih zdravstvenih pregledov v času šolanja. Če učenec odkloni sodelovanje pri predpisanem zdravstvenem pregledu, razrednik o tem obvesti starše učenca.

8. ORGANIZIRANOST UČENCEV

Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka. Učenci pri urah oddelčne skupnosti skupaj z razrednikom obravnavajo posamezna vprašanja iz življenja in dela svoje skupnosti in šole.

Učenci:

 • sodelujejo pri oblikovanju vzgojnega načrta šole in pravilih šolskega reda ter izvajajo sprejete dogovore;
 • obravnavajo učni uspeh v oddelku;
 • organizirajo medsebojno pomoč pri učenju in pomoč sošolcem v različnih težavah;
 • oblikujejo predloge in pobude za boljše delo in razreševanje problemov;
 • obravnavajo kršitve in predlagajo načine ukrepanja;
 • oblikujejo predloge za pohvale, priznanja in nagrade učencem v oddelčni skupnosti;
 • organizirajo različne akcije in prireditve;
 • opravljajo druge naloge, za katere se dogovorijo.

Oddelčne skupnosti se preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Učenci oddelčne skupnosti praviloma izberejo dva predstavnika v skupnost učencev šole. Le-ta pod vodstvom mentorja opravlja različne dejavnosti glede na temo, ki jo vsako leto izbere državni otroški parlament. Skupnost učencev z dejavnostmi in obveščanjem o raznovrstnem dogajanju povezuje šolo kot celoto ter šolo in lokalno skupnost, v kateri deluje.

Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Šolski parlament skliče ravnatelj ali mentor.

OSTALA PRAVILA ŠOLSKEGA REDA

 • Učenci kolesa puščajo v šolski kolesarnici.
 • V primeru slabega počutja učenec o tem obvesti razrednika (če tega ni, pa učitelja, ki ga poučuje naslednjo učno uro), le-ta pa o tem obvesti starše.
 • Zunanje osebe se gibljejo v prostorih šole z utemeljenim razlogom.

 Učenci in učitelji bomo dogovorjena pravila spoštovali, ker smo dolžni zaščititi varnost naših učencev, delavcev šole in našo imovino.

Accessibility