Katalog IJZ 2018-03-31T21:37:03+00:00

1.OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv pravne osebe javnega prava: Osnovna šola Predoslje Kranj
Predoslje 17A, 4000 Kranj
Telefon: 04 28 10 400
Telefaks: 04 28 10 400
e-naslov: projekt2.oskrpre@guest.arnes.si
Odgovorna uradna oseba za katalog:
Datum prve objave kataloga:
Datum zadnje spremembe:
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
Druge oblike kataloga:
Janja Sršen, ravnateljica
27. 3. 2017
27. 3. 2017
http://www.os-predoslje.si/o-soli/katalog-ijz/
Tiskana oblika je dostopna na sedežu zavoda.

2.SPLOŠNI PODATKI O PRAVNI OSEBI IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji pravne osebe

Kratek opis delovnega področja pravne osebe:

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Osnovnošolsko izobraževanje ter vzgoja in varstvo predšolskih otrok

Osnovna šola Predoslje Kranj, Predoslje 17a, 4000 Kranj, ravnateljica Janja Sršen
Vzgojno varstveni oddelek, Predoslje 17a, 4000 Kranj, ravnateljica Janja Sršen

Organigram pravne osebe:  V pripravi.

2.b Kontaktni podatki uradne osebe oz. oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Janja Sršen, ravnateljica
Telefon: 04 28 10 412,
E-naslov:  janja.srsen@guest.arnes.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi: Register predpisov RS
Uradni list RS
Zakon o zavodih (ZZ)
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in      izobraževanja (ZOFVI)
Zakon o osnovni šoli (ZOsn)
Zakon o šolski inšpekciji (ZSolI)
Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1)
Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1)
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)
Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)
Zakon o računovodstvu (ZR)
Zakon o javnih financah (ZJF)
Zakon o javnem naročanju (ZJN-2)
Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)
Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)
Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS)
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razpona plačnih razredov
Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli
Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli
Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli
Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev v devetletni dvojezični osnovni šoli in devetletni osnovni šoli z italijanskim učnim jezikom
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
Pravilnik o financiranju šole v naravi
Predpisi EU: Register predpisov EU

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov: Predlogi predpisov dostopni na: http://www.mizs.gov.si

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov: Letni delovni načrt zavoda za šolsko leto 2017/2018:
Poslovnik o delu sveta zavoda
Pravila šolskega sklada

2.f Katalog vrst upravnih, sodnih in zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi pravna oseba: Vpis v prvi razred.
Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja.
Postopki priznavanja tujega izobraževanja.
Pravilnik o varstvu delavcev na delovnem mestu.

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi pravna oseba upravlja

Seznam evidenc: Pravna oseba ne upravlja javnih evidenc.

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk: Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda.

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oz. seznam posameznih dokumentov

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Večina informacij je dostopna prek spletne strani
http://www.os-predoslje.si/ ob vsakem času.Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na sedežu šole, v tajništvu šole od 7h – 15 ure.Informacije so dostopne tudi ljudem s posebnimi potrebami, in sicer s tem, da so dostopne na spletu v tekstovni obliki.
Prosilec lahko poda zahtevo za dostop do informacij javnega značaja ustno, pisno preko elektronske pošte ali po pošti.V primeru, ko dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije, ki v skladu z zakonom niso javne in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, pooblaščena oseba organa izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.

4. STROŠKOVNIK

Zavod lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

5. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK ALI DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

/

6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji): Zaradi majhnega števila zahtev po informacijah javnega značaja takega seznama ni mogoče oblikovati.